අප විසින් සකසනු ලබන පරිගණක වැඩසටහන් වලට බොහෝ විට විවිධ වර්ගයෙන් යුතු තීරු කේතයන් (Barcode) හෝ QR කේතයන් ඇතුළත් කරගැනීමට සිදුවේ. මෙහිදී ඉතා පහසුවෙන් තීරු කේත හෝ QR කේතයක් ඇතුළත් කරගැනීමට Visual Studio මගින් පහසුකම් ලබාදෙනු ලැබේ. Barcode එකක් හෝ QR කේතයන් Visual Studio Project එකකට ඇතුළත් කරගන්නා අකාරය විමසා බලමු.

 • ඔබ විසින් New Project යන්න තෝරා Windows Form Application යන්න තෝරාගෙන සටහනු ලබන වැඩසටහනට සුදුසු නමක් සටහන් කරගන්න.  • Solution Explorer එක Right Click කිරීමෙන් පසුව Manage NuGet Packages... යන්න තෝරා ගන්න. පසුව ඔබට ලැබෙන කවුළුවෙයි Browse යන්න තෝරාගැනිමෙන් පසුව Zen Barcode යන්න සටහන් කරන්න.

 • මින්  Zen.Barcode.Rendering.Framework යන්න තෝරාගැනීමෙන් අනතුරුව Install යන්න Click කරන්න. 
පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඔබගේ  Form එකට PictureBox එකක් Button එකක් හා TextBox එකක් ඇතුළත් කරගන්න.


තීරු කේත වර්ග කිහිපයක් හා QR කේත ඉතා පහසුවෙන් ඇතුළත් කරගත හැකි අතර ඇතුළත් කරගත හැකි වර්ග පහත දක්වා ඇත.

 • Code 11 with or without checksum
 • Code 25 standard/interleaved with or without checksum
 • Code 39 with or without checksum
 • Code 93 with checksum only
 • Code 128 with checksum only
 • Code EAN 13 with checksum only
 • Code EAN 8 with checksum only
 • Code PDF417 2D (still alpha – still broken)
 • Code QR 2D (new)

අපට 128 කේතයක් ඇතුළත් කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත කේතයන් button1_Click යන Event එක තුළ පහත දක්වා ඇති C# කේත සටහන් කරන්න.


Zen.Barcode.Code128BarcodeDraw barcode = Zen.Barcode.BarcodeDrawFactory.Code128WithChecksum; pictureBox1.Image = barcode.Draw(textBox1.Text, 50);
එසේම QR කේතයක් ඇතුළත් කරගැනීමට අවශ්‍යනම් පහත පරිදි C# කේතයන් ඇතුළත් කළ හැකිය.
Zen.Barcode.CodeQrBarcodeDraw qrcode = Zen.Barcode.BarcodeDrawFactory.CodeQr;pictureBox1.Image = qrcode.Draw(textBox1.Text,50, 3);
මෙලෙසින් ඉතා පහසුවෙන් Qr කේතයක් හෝ තීරු කේතයක්  අප විසින් සකසනු ලබන පරිගණක වැඩසටහනකට ඇතුළත් කරගත හැකිය. 


අපි බොහෝ වේලාවට කිහිපදෙනෙකුගෙන් අදහසක් විමසා ඒ අනුව යමක් සංවිධානය කිරීමට අදහස් කොටගෙන තිබේ නම් ඒ පිළිබඳව විමසා බැලීම සඳහා ඊ මේල් එකක් භාවිත කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ විසින් සියදෙනෙකුගෙන් පමණ යුත් කන්ඩායමක් වෙත ඊ මේල් එකක් යොමුකළ හොත් නැවත පිළිතුර ‍ලෙස මේල් 100  ක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. මෙහිදී ඔවුන්ගේ අදහස් වෙන වෙනම හදුනාගැනීමට නම් එකින් එක මේල් කියවීමටත් වෙනමම වෙන වෙනම අදහස් වෙන්කර සටහන් කරගැනීමටත් සිදුවනු ඇත.

නමුත් අපි සියදෙනෙකුගෙන් පමණ යුත් පිරිසකගේ අදහස විමසා බලා තීරණයක් ගැනීමට හා ඔවුනොවුන්ගේ වෙනස් අදහස් ලැයිස්තුවක් ලෙස ලබාගැනීමට  හැකියාවක් ඇත.  එම පහසුකම භාවිත කරනු ලබන ආකාරය විමසා බලමු. 

උදාහරණයක් ලෙස වාර්ෂිවක සංවිධානය කරනු ලබන සුහද හමුවකට පැමිණෙන හා නොපැමිනෙන අප පිළිබඳව ලැයිස්තුවක් සකසා ගැනීමට අවශ්‍යයැයි සිතමු. මෙහිදී ඔබගේ ඊ මේල් එක සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුව Outlook හී Options යන්නට ගොස් Use Voting Button යන්න තේරිය හැකිය. 

Use Voting Button යන්න තෝරාගත් පසුව Approve; Reject හා Yes ; No ලෙස විමසුමට ඇතුළත් කළ හැකි කොටස් කිහිපයක් දැක්වෙනු ඇත. මෙහිදී ඔබ විසින් Yes ; No   වැනි තේරීමක් හෝ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව අලුතින් තේරීමක් හෝ ඇතුළත් කළ හැකිවේ.
මෙම උදාහරණයේදී සහභාගී වෙමි ; සහභාගී නොවෙමි ලෙස අලුතින් විමසුමක් ඇතුළත් කොට ඇත. මෙලෙසින් Use Voting Button යටතේ දැක්මෙවෙන විමසුමක් හෝ අලුතින් විමසුමක් ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව අදාල ඊ මේල් පනිවිඩය අදාල පුද්ගයන් වෙත යොමුකළ හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය වෙනත් විමසුමක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා Use Voting Button යටතේ අවසානයට දැක්වෙන Custom... යන්න තේරිය හැකිය එවිට පහත දැක්වෙන පරිදි අලුතින් විමසුම් ඇතුළත් කිරීමට ඔබට හැකිවනු ඇත.


අදාල  ඊ මේල් පණිවිඩය ලැබෙන පුද්ගලයන්ට ඊ මේල් එකෙහි ඉහළ අදාල විමසුම ප්‍රකාශ කළ හැකිවේ. පහත රූපයේ පරිදි අප විසින් ඇතුළත් කළ සහභාගී වෙමි ; සහභාගී නොවෙමි යන්නෙන් එක් තීරණයක් තේරිය හැකිවේ. ඔබ  විසින් Sent Items ෆෝල්ඩරයේ ඔබ විසින් අදාල කන්ඩායම වෙත යොමු කල ඊ  මේල් පණිවිඩය විවෘත කරගත් පසුව Message නමින් යුත් ටැබයෙහි Tracking යන්න තෝරාගත් පසුව ඔබ විසින් යැවූ මේල් එකට එක් එක් පුද්ගලයන් දක්වා ඇති ප්‍රතිචාරය පහත රූපයේ ලෙස දැකගත හැකිවේ.
අපි හරි ආසයි ලොක්කාට එක දාගන්න රෑත් වැඩ, උදේ එකට දෙකටත් වැඩ කියලා පෙන්නන්න. ලොක්කොත් හරි කැමතියි මිනිහා යටතේ ඉන්න උන්ට පවුල් ජීවිතයක් නැතුව හරි කමක් නෑ 24 පැයේම ලොක්කා වෙනුවෙන් සැදී පැහැදී ඉන්නවාද කියලා දැනගන්න. මේ මන්ද මානසික අපද, බොසා වෙනුවෙන්ද Outlook භාවිත කළ හැක්කේ කෙසේදැයි සලකා බලමු.අපි Outlook භාවිත කර ඊ මේල් එකක් සටහන් කොට Send බොත්තම තේරූ පසුව අන්තර්ජාලය හා සම්බන්ධව සිටීනම් එසැනින් අදාල ඊමේල් පනිවිඩය ලැබෙනු ඇත. නමුත් ඇතැම් විට එය අදාල වේලාවේම ලැබෙන්නට සැලසුවහොත් ඔබගේ මහන්සියට ඇගයීම නොලැබෙනු ඇත. මෙනිසාම ඔබ කළ යුතු වන්නේ ඊ මේල් පනිවිඩය සටහන් කිරීමෙන් පසුව Option යන ටැබයේ ඇති Delay Delivery යන්න තේරීමයි.


මෙහිදී පහත දැන්වෙන කවුළුව ඔබ වෙතට ලැබෙනු ඇත.


මෙහි Do not deliver before යන්න තෝරා ඊ මේල් එක ලැබිය යුත්තේ කුමන වෙලාවට පසුවද යන්න නිවැරදිව ඇතුළත් කරන්න. පසුව Send බොත්තම තේරිය හැකිය. (උදාහරණයක් ලෙස රාත්‍රී 12.13 වැනි වෙලාවක් සටහන් කළ හැකිය) 

මෙම ක්‍රියාවලින්යෙන් පසුව ඔබගේ Outbox ෆෝල්ඩරයෙහි අදාල ඊ මේල් පනිවිඩය දැකගත හැකිවනු අැත. ඔබ සටහන් කළ වේලාවෙන් පසුව අදාල ඊ මේල් පනිවිඩය ඔහුට ලැබෙන අතරම Sent Items යන්නට එය ඇතුළත් වනු ඇත. ඔබ රැය නොනිදා වැඩකරන අවංක සේවකයෙකු බව ඔබට මින් ඔප්පුකළ හැකිවනු ඇත.

වැඩේ සීරියස් නම්...

යම් ලෙසකින් අදාල මෙහොතට පෙර ඊ මේල් එක යැවීමට අපසුව  අවශ්‍ය වුවහොත්  Outbox ෆෝල්ඩරය වෙත ගොස් අදාල ඊ මේල් එක විවෘත කරගැනීමෙන් පසුව Option ටැබයෙන් Delay Delivery යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව Do not deliver before  යන්න ඉවත් කොට Send බොත්තම ක්ලික් කිරීමෙන් අදාල ඊ මේල් එක එම මොහොතේම යැවිය හැකිය.

ලාංකීය අපි එක්සෙල් මෘදුකාංගය දෙස බලනුයේ කෙටුරූල් පොතක් නැත්නම් Calculator එකක්  දෙස බලන හැගීමෙන් මිස ඊට වඩා වැඩි හැකියාවක් ඇති මෘදුකාංගයක් යන හැගීමෙන් නොවේ. ඕක මොකක්ද ඕපන් ඔපිස් කැල් එකෙනුත් ඔය ගනන් එකතු කරන්න පුලුවන්නේ යැයි ඇතැමුන් තර්ක කරති. මිනිසුන් තර්ක කරනුයේ තම තමන් නැන පමණින්ය. නමුත් එක්සෙල් 2010 නිකුත්වත් සමඟ එස්සෙල් යනු සරල විසුරුම් පත්‍රිකා මෘදුකාංගයක් අභිබවා යන දත්ත ගොනුවක් හැසිරවීමට වුවද පහසුකම් ලබාදෙනු ලබන මෘදුකාංගයක් බවට පත්විය.


එක්සෙල් 2013 වෙලුම සමඟ Relational Database හැසිරවීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කර අපවෙත අලුතින් Power Query යන පහසුකම වෙනමම පහසුකමක් කර ඉදිරිපත් කර ඇත. දැන් ලෝකයේ වඩා ජනප්‍රය SQL Server, MySQL, ORACLE, MS -Access වැනි දත්ත ගොනු හැසිරවීමේ පහසුකම අප වෙත ලබාදී ඇත. ඔබ SQL විධාන පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇත්නම් මෙම පහසුකම මගින් දත්ත ගොනුවතක ඇති දත්ත විවිධ ආකාරයෙන් වෙනස් අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ලබාගත හැකිය. මෙමගින් ලබාගන්නා දත්තයන් මගින් Pivot Table සැකසීම ප්‍රස්තාර සැකසීම හා වෙනත් වෙනත් කාර්යන් වෙනුවෙන් භාවිත කළ හැකිය. අපගේ දත්තයන්  SQL Server, MySQL, ORACLE, MS -Access  වැනි කුමනම දත්ත ගොනුවක ගබඩා කොට තිබුනද දත්ත ගොනු දෙකක Table දෙකක් අතරවුව සම්භන්ධතාවයන් සකහා ඒ අනුව දත්ත හැසිරවිය හැකිය. මෙම පහසුකම පිළිබඳ ඔබ දැනුම වැඩිදියුනු කරගැනීම මගින් ආයතනයක දත්ත හැසිරවීම මගින් නිවැරදි තීරණ ගැනීමට ඔබට උදවුවිය හැකිය.

Visual Studio Language Convert Extension

බොහෝ ශ්‍රී ලාංකීකයන් පිරිසක් තම පළමු පරිගණක භාෂාව ලෙස විෂුවල් බේසික් උගත් අයවලුන්වේ. බොහෝ පුද්ගලයන් පිරිසක් අදටත් පරිගණක වැඩසටහන් ලිවීම සඳහා භාවිත කරනුයේ   Visual Basic 6 ය. මෙම පරිගණක භාෂාව ආධුනිකයෙකුට සරළව පහසුවෙන් වැඩසටහනක් ලිවීමට උපකාරීවන භාෂාවකි. බොහෝ අපහසුවෙන් මතක තබාගත යුතු දැඩි රීතින් ගෙන් සමන්විත නොවන නිසාම ඉතා පහසුවෙන් උගත හැකි භාෂාවක් වේ. නමුත් Visual Basic 6 පරිගණක භාෂාව Object Oriented නොවීම නිසාත් ලෝකයේ බොහෝ පරිගණක භාෂාවන්   Object Oriented දිශාවට ගමන් කරමින් සිටින නිසාත් මෙම භාෂාව මළ භාෂාවක් වෙමින් පවතී.

අප විසින් සැකසූ Visual Basic පරිගණක වැඩසටහන් Visual Basic.Net හෝ C# බවට පත්කළ නොහැකිද?

බොහෝවිට අපට Visual Basic 6 වලින් සැකසූ වැඩසටහනක් එක් වරම Visual Studio වෙත ගෙන ආ නොහැකි වේ. මෙහිදී Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition එක පරිගණකයේ ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් පසුව Visual Basic 6 වලින් සැකසූ වැඩසටහන විවෘත කරගත් පසුව එය බොහෝවිට Visual Studio වලින් විවෘත කරගත හැකි වැඩසටහනක් බවට පරිවර්තනය වේ. යම් යම් විධාන අඩුපාඩු ඇත්නම් ඔබ විසින් මෙම අඩුපාඩු සකසා ගැනීමෙන් අනතුරුව Visual Studio වලින් විවෘත කරගන්න. දැන් ඔබ විසින් කලින්ම Visual Basic 6 වලින් සැකසූ පරිගණක වැඩසටහන Object Oriented පහසුකම් ඇති Visual Basic.Net වැඩසටහනක් වී අවසන්ය.

ඉහත පරිදි Visual Basic.Net වලට පරිවර්ථනය කරගත් වැඩසටහන තවදුරටත් වැඩිදියුනු කිරීම හෝ C# වැඩසටහනක් බවට පරිවර්ථනය කරගත හැකිය. මේ සඳහා Visual Studio සඳහා හදුන්වා දී ඇති Language Convert Extension එක ස්ථාපිත කරගත යුතුය. මෙම දිගුව ඔස්සේ ගොස් එය භාගත කරගත හැකිය. 
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/cc8da841-f978-4c3e-8397-c820bd57298cමෙය ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් අනතුරුව Visual Studio හී View මෙනුව තෝරා ඉන් Other Windows යන්න තේරීමෙන් පසුව ඉන් LanguageConvertor යන්න තේරීය හැකිය. මින් පසුව අලුතින් කවුළුවක් ඔබට දැකගත හැකිවන අතර මෙය භාවිත කොට VisualBasic C# ලෙසටද C# වැඩසටහන් VisualBasic ලෙසටත් පරිවර්තනය කරගත හැකිය. 
ඔබ VisaulBasic.Net භාවිත කරනවාද C# වලින් ඉදිරියේදී පරිගණක වැඩසටහන් සකසන්නේද යන්න ඔබ විසින් තීරණය කරන්න.


ඔබ ටයිප් කරන යමක් ශබ්ධ නගා කියවන වැඩසටහක් ලියන්න  ආස ඇති. නමුත් අකුරින් අකුර ශබ්ධ ගබඩා කරලා ඒක ශබ්ධ වෙන්න ඒ ආකාරයේ වැඩසටහනක් ලියන්න ගොඩක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ කියලා ඔබට හිතන්න ඇති. ඒ නිසාම ඔබ එහෙම වැඩසටහනක් ලියන්න උත්සාහ නොකරන්න ඇති. නමුත් අපි පේළි තුනකින් ඔබ සිතූ පරිගණක වැඩසටහන ලියමු. 

පළමුව Visual Studio වලට ගොස් New Project යන්න තෝරා Windows Forms Application යන්න තෝරාගන්න. පසුව ඔබගේ වැඩසටහන සඳහා සුදුසු නමක් සටහන් කොට OK යන්න තෝරාගන්න.පසුව ඔබ වෙත ලැබී ඇති Form එකෙහි TextBox එකක් හා Button එකක් ඇතුළත් කරගන්න.පසුව Solution Explorer හී දැක්වෙන Reference යන්න right click කිරීමෙන් පසුව Add Reference... යන්න තොරා ගන්න පසුව ලැබෙන කවුළුවෙන් System.Speech යන්න  හඳුන්වා දෙන්න


පසුව ඇතුළත් කොට ඇති Button එක ද්වික්ලික් කිරීමෙන් අනතුරුව පහත විධාන කිහිපය සටහන් කරන්න

var myVoice = new System.Speech.Synthesis.SpeechSynthesizer(); 
myVoice.SetOutputToDefaultAudioDevice();
myVoice.Speak(textBox1.Text);

දැන් සැකසූ වැඩසටහන Run කරන්න මොකද ඔබ TextBox හි ඇතුළත් කරනු ලබන සටහන Button එක ක්ලික් කර පසුව හඩ බවට පරිවර්තනය වනු ඇත. මොකද හිතෙන්නේ අපි සමහර විට අමාරුයි කියලා හිතන දේවල් කරන එක කොච්චර ලේසි දෙයක්ද? Visual Studio හා C# ඔබ ඉක්මනින්ම පරිගණක වැඩසටහන් කරුවෙකු කරනු ඇත. 

ඔබගේ අදහස සටහන් කරන්න. අපි තව පරිගණක වැඩසටහකින් හමුවෙමු.


ඔබ ශ්‍රී ලාංකීය රාජ්‍යයේ පුද්ගලයෙකු වී නම් ඔබ ලබන මාසික ආදායමින් ඉතුරුවන මුදලට කුමක් කරන්නේදැයි සිතමින් මේ වන විටත් කනස්සල්ලෙන් පසුවනවා ඇත. ඔබ රාජ්‍ය සේවකයෙකු වේ නම් ඔබගේ අවම මාසික වැටුප ගෙඩි රුපියල් තිස්දහස ඉක්මවීමත්, රවි පාර්පාර්ලිමේන්තු ගතවීමෙන් ඔබට අහිමිවන හා ගෙවිය යුතු බදු මුදල කෙසේ වෙතත්  මේ මනෝරම්‍ය වූ රාජයේ උපරිම තෘප්තීය ලබමින් තිදෙනෙකුගෙන් යුතු පවුලක් නම් ජීවත්වීම සඳහා ඔබට වැයවනුයේ පුංචිම පුංචි 7500 යක මුදලක් බැවින් ඉතිරි මුදලට කරනුයේ කුමක්දැයි සිතමින් ලතැවෙනවා ඇත.


ඔබ මෙන්ම මා ද මෙම මස වැටුපෙන් සියලු වියදම් දැරීමෙන් අනතුරුව ඉතිරිවන  මුදලට කුමක් කරනුයේ දැයි සිතමින් මේ මොහොතේත්  ලතැවෙමින්වෙ සිටී. මෙම කනස්සල්ලෙන් මිදීමට ඔබට  අලුත්ම අලුත් සුකෝප බෝගී වාහනයක් හිමි කරගැනීමට මා යෝජනා කරමි. 


ඔබ වාහන සිහිනය තව දුරටත් සිහිනයක් කොට නොගන්න, ඔබට හිමි වාහනය කුමක්දැයි ඔබම තීරණ කරන්න. ඔබගේ වැටුපෙන් මිලදී ගත හැකි වාහනය කුමක්දැයි තීරණය කිරීම සඳහා එක්සෙල් හී භාවිත වන ශ්‍රිතයක් වන PMT යන ශ්‍රිතයත් එහිම ඇති Goal Seek පහසුකමත් භාවිත කරනු ලබන අන්දම විමසා බලමු.

PMT යන ශ්‍රිතය භාවිත කොට ලබාගන්නා ණය මුදලක් සදහා ගෙවිය යුතු මාසික වාරිකය කුමක්දැයි විමසා බැලිය හැකිය. මේ සඳහා ඔබ විසින් ලබා ගන්නා ණය මුදලත්, මාසික පොලියත්, වාරික සංක්‍යාවත් ඇතුලත් කළ යුතුය. PMT ශ්‍රිතයෙහි රූපය

= PMT ( rate , nper , pv , fv , type )

rate - වාරිෂික පොලිය, nper - ණය මුදල ගෙවීමට ගන්නා කාලය ,pv - ණය මුදල

මෙහිදී අපට මෙහි මුල් කොටස් තුන පමණක් භාවිත කරමින් අපගේ මාසික වාරිකය මෙම ශ්‍රිතය ආශයෙන් ලබාගත හැකිය.මෙම රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට ඔබ විසින් B1 සෙල් එකෙහි ඔබ ලබාගැනීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන ණය මුදල ලෙස රු 10000 ක් ඇතුළත් කරන්න. මෙම PMT ශ්‍රිතය B4 සෙල් එකෙහි සටහන් කරන්න.

මෙහිදී B2 හි සටහන් කොට ඇත්තේ වාර්ෂික පොලිය බැවින් එය මාසික පොලියක් බවට පත්කිරීම සඳහා B2/12 ලෙසත්, B3 හී වාරික ගණන 60 ලෙස සටහන් කරනු ලැබුවේ අවුරුදු පහකින් ගෙවීමට අපේක්ෂා කරනු ලබන බැවින්ය. ශ්‍රිතයේ දෙවැනි කොටස ලෙස ඇතුළත් කරන්න, මෙහිදී අවසාන වශයෙන් B1 ලෙස සටහන් කිරීමෙන් අපගේ ණය මුදල හදුන්වා දෙන්න.

දැන් මාසික වාරිකය ලෙස 2275.31 යක මුදලක් ලැබෙනු ඇත. දැන් ඔබ විසින් ණය මුදල ලෙස ඇතුළත් කළ මුදල මකා දමා 0 සටහන් කරන්න. දැන් අපගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරගැනීම සඳහා ලබාගත හැකි ණය මුදල සොයා ගමු. පළමුව ඔබට වාරික මුදල ලෙස ගෙවිය හැකි ගණන පිළිබඳව තීරණයක් ගන්න. උදාහරණයක් ලෙස මාසිකව 20000 ක් ඉවත් කළ හැකි යැයි සිතමු.

 

මේ සඳහා ඔබ විසින් එක්සෙල් Data ටැබය තෝරා එහි Data Tools යටතේ දැක්වෙන What-If-Analysis යන්න තෝරා ගනිමු. මෙහි දැක්වෙන Goal Seek යන්න මින් තෝරාගන්න. දැන් ඔබ විසින් Set cell ලෙස මාසික වාරිකය ලබාගැනීමට භාවිත කළ PMT ශ්‍රිතය ඇතුළත් කළ සෙල් එකත්, ඔබට ගෙවිය හැකි මාසික වාරිකය උදාහරණයන් ලෙස 20000 To values යටතේත්, By changing cell යටතේ ණය මුදල ඇතුළත් කළ ස්ථානය වන B1 සටහන් කරන්න. දැන් මෙහි OK බොත්තම තෝරාගන්න. 


ඔබට ලබාගත හැකි උපරිම ණය මුදල B1 හී දැක්වෙනු ඇත. ඉතින් මෙම මුදලට හිමි වාහනය ඔබ විසින් තීරණය කරන්න.

අද පාඩමේ සාරාංශය. 

මොන ග්‍රහයා ඔබ ලග්නයේ සිටියද රවි පාර්ලිමේන්තු වේ  සිටින තාක් වාහන ගත නොහැක


ඔබ මේ වන විට ඔබට අවශ්‍යය ආකාරයෙන් ඔබේම Function එකක් එක්සෙල් හී සකසා ගැනීමට අදාල මූලික දැනුම ලබාගෙන ඇත. (Function සැකසීම ආරම්භ කිරීම)බොහෝ විට එක්සෙල් මෘදුකාංගය මගින් බොහෝ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් Function සකසා දී ඇතැත් ඔබට අවශ්‍ය ඇතැම් අවශ්‍යයතා ඉටු කරගැනීමට මෙහි ඇති Function මදි බැව් ඔබට වැටහී යනු ඇත. නමුත් ඔබට අලුතින් Function එකතු කරගැනීමේ හැකියාව ඇති බැවින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ක්‍රියාවලියක් වෙනුවෙන්  Function එකක් සකසා එය excel වෙත එක්කරගත හැකිවේ. 

Font එකක වර්ණ හඳුනාගෙන එම වර්ණයෙන් පමණක් වර්ණ ගන්වා ඇති Cell කිහිපයක සටහන් කර ඇති අගයන්ගේ එකතුව ලබාගැනීමට Function එකක් සකසා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. බොහෝ විට ඉලක්කම් බොහොමයක් සටහන් කොට ඇති අවස්ථාවක යම් අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් ඉන් ඉලක්කම් කිහිපයක් වෙනත් වර්ණ ආදේශ කරනු ලබන අතරම මෙම එක් එක් වර්ණය ඇතුළත් කරනු ලැබූ ඉලක්කම් කිහිපයක එකතුව පමනක් එක වැර ලබාගැනීමට අපට ප්‍රයෝගිකව අවශ්‍ය වනු ඇත. ඒ හදහා පහත පරිදි අලුතින් SumByColor() නමින් අලුතින් Function එකක් සකසා ගනිමු.

මේ සදහා Alt + F11 එක වර press කිරීමෙන් ලැබෙන VBA කවුලුව ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව Insert මෙනුවෙන් අලුත් Module එකක් එක් කරගන්න පසුව පහත දැක්වෙන විධාන කිහිපය සටහන් කරන්න.දැන් මෙම VBA කවුලුවෙන් ඉවත් වන්න, මෙම ඔබ විසින් සැකසූ Function එක දැන් ඔබට අවශ්‍ය ස්ථානයක භාවිත කළ හැකිය.


ඉහත උදාහරණය මගින් රතු වර්ණයෙන් සටහන් කොට ඇති ඉලක්කම් සියල්ලේ එකතුව පිළිතුරු ලෙස ලැබෙනු ඇත. 

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔබට අලුතින් Function සකසා ගත හැකි අතර මෙම දැනුම වැඩිකරගැනීමට උත්සාහ කරන්න.

ඔබ විසින් Raspberry Pi හී මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෙස    Windows IOT  ස්ථාපිත කරගත්තේ නම් ඔබට පහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයෙන් Windows IOT නිවැරදිව ස්ථාපිත වී ඇති බව දක්වනු ඇත.  ඔබ විසින් භාවිත කර ඇත්තේ Raspberry Pi 2 නම් පහත පරිදිද ඔබ විසින් භාවිත කර ඇත්තේ Raspberry Pi 3 නම් Raspberry Pi 3 ලෙසද දැක්වෙන අතර Raspberry Pi 3 භාවිත කොට ඇත්නම් අන්තර්ජාලය හා සම්භන්ධ කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතා පහසු අතර, ඔබ විසින් භාවිත කරන Wi-Fi එක හදුන්වා දීම කළ යුතුය. එසේ නොමැතිව රවුටරයක් භාවිතයෙන් අන්තර්ජාලය ලබාදී ඇත්නම් පහත රූපයේ පරිදිම දැක්වෙන ඇත.


Raspberry Pi පිළිබඳවත් එහි Windows IOT ස්ථාපනය කරගන්නා ආකාරයත්  පිළිබඳව වැඩි දුර අවබෝධයක් ලබාගැනීම සඳහා මෙම පාඩම් මාලාවේ එක දෙක පාඩම් හදාරනු ඇතැයි සිතමි.ඔබ විසින් IOT නිවැරදි ආකාරයෙන් ස්ථාපිත කොට ගෙන ඇත්නම් මීළඟ කාර්යය වනුයේ Raspberry Pi  වල ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක වැඩසටහනක් සකසා ගන්නා ආකාරය හැදෑරීමත් ඒ පසුව එම වැඩසටහන Raspberry Pi  හී ස්ථාපිත කරගන්නා ආකාරයත් හැදෑරීමය.

Raspberry Pi   හී IOT ස්ථාපිත කොටගෙන ඇත්නම් පරිගණක වැඩසටහනක්  සැකසීමට සුදුසුම IDE වනුයේ විෂුවල් ස්ටුඩියෝය. (ඔබ විසින් Raspberry Pi  හී ලිනක්ස් ප්‍රබේධයක් ස්ථාපිත කොටගෙන ඇත්නම් බොහෝ විට පයිතන් භාෂාව ඒත් සමඟම ලැබෙන අතර එයට අදාල IDE  එකක් භාවිත කරගත හැකිය.)

ඔබ විසින් විෂුවල් ස්ටුඩියෝ භාවිත කරයි නම් ඔබට පයිතන් භාෂාවද පරිගණක වැඩසටහන සැකසීමට භාවිත කළ හැකි නමුත් ඔබ වඩා පළපුරුදු භාෂාවක් වන C# පරිගණක භාෂාවම භවිත කිරීමේ හැකියාව ඇත.


Raspberry Pi  සඳහා පරිගණක වැඩසටහන ලිවීම ආරම්භ කරමු.

ඔබ විසින් විෂුවල් ස්ටුඩියෝ විවෘත කරගැනීමෙන් පසුව පරිගණක භාෂාව ලෙස  C# යන්නත් වින්ඩොස් යටතේ ඇති Blank App (Universal Windows) යන්නත් තෝරා ගන්න.ඔබ විසින්  Blank App (Universal Windows) යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව ඔබට අවශය පරිගණක වැඩසටහන සකසා ගැනීම කළ ආරම්භ කළ හැකිය. මෙහිදී ඔබ විසින්  Raspberry Pi හී GPIO භාවිත කිරීමට අපේක්ෂා කරයි නම් GPIO Library එක හදුන්වා දීම කළ හැකිය (using Windows.Devices.Gpio; )  පසුව සාමාන්‍ය පරිගණක වැඩසටහනක් ලෙසම සිතාගෙන වැඩසටහන සැකසිය හැකිය.  


ඔබ විසින් සැකසූ වැඩසටහන අවසානයේදී Raspberry Pi හි ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ARM යන්නත් Remote Machine යන්නත් තෝරාගැනීමෙන් පසුව පහත දැක්වෙන කවුලුව ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත. 

මෙහි Address යන කොටසෙහි ඔබගේ Raspberry Pi හී නාමය හෝ එයට ලැබී ඇති IP ලිිපිනය සටහන් කිරීම කළ හැකිය. පසුව F5 Press කිරීමෙන් හෝ Run බොත්තම තේරීමෙන් සැකසූ වැඩසටහන Raspberry Pi හී ක්‍රියාත්මක  වනු ඇත. ඔබගේ වැඩසටහන නිසිලෙස මෙහි ක්‍රියාත්මක වන්නේ යැයි සැකහැර දැනගැනීමෙන් අනතුරුව Release යන්න තොරාගැනීමෙන් Raspberry Pi හී වැඩසටහනක් ලෙස ගබඩා කොට ගත හැකිය.


ඔබ විසින් Raspberry Pi උපකරණය සඳහා විදුලිය ලබාදුන් පසුව IOT මෙහෙයුම් පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වී මෙහි ආරම්භක රූපයේ දැක්වෙන තිරසටහන සාමාන්‍යයෙන් පෙන්වනු ඇත. නමුත් ඔබ විසින්රි සැකසූ පරිණක වැඩසටහන ආරම්භක වැඩසටහන ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඉහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි Web Browser එකක  Raspberry Pi  සඳහා ලැබී ඇති IP ලිපිනය සටහන් කිරීමෙන් පසුව ලැබෙන තිරයෙහි Apps යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව Installed app  යටතේ ඔබගේ පරිගණක වැඩසටහනට ලබාදුන් නාමය දැක්වෙන අතර එම වැඩසටහන තෝරාගැනීමෙන් අනතුරුව Set Default යන්න තෝරාගත හැකිය. ඔබ විසින් නැවත Raspberry Pi  උපකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසුව ආරම්භක වැඩසටහන ලෙස ඔබගේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
ඔබ විසින් Raspberry Pi හී මෙ‍ෙහයුම් පද්ධතිය ලෙස    Windows IOT  ස්ථාපිත කරගත්තේ නම් ඔබට පහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයෙන් Windows IOT නිවැරදිව ස්ථාපිත වී ඇති බව දක්වනු ඇත. මෙහිදී කිසිදු මෘදුකාංගයක් ඔබට දක්වන්නේ නැත. ඔබට කළ හැක්කේ ඉතා සීමිත ක්‍රියාවලීන් කිහිපයක් පමණි. Windows IOT වලින් ඉවත් වීම හා Restart කිරීම වැනි ක්‍රියාවලීන් මෙහි ඇති සීමිත පහසුකම් අතර වේ. (නමුත් ඔබ විසින් ලිනක්ස් වෙළුමක් (Noobs, Raspbian,Ubuntu Mate,Ubuntu Core) ස්ථාපිත කරගත්තේ නම් බොහෝ මෘදුකාංග දැක්වෙන අතර ලිනක්ස් දැමු පරිගණකයක් මෙන් සියළු පහසුකම් ද ලබාගත හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස Web Browser හා libreoffice  පවා මේ තුළ දැකගත හැකිවේ. ඔබ විසින් IOT මෙන්ම ලිනක්ස් වෙළුමක්ද ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් Raspberry Pi මහින් කළ හැකි කාර්යයන් අවබෝධ කරගන්න.)Raspberry Pi හි Windows IOT ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් පසුව මීළඟ කාර්යය වනුයේ ඔබගේ පරිගණකය සමඟ සම්බන්ධ කරගැනීමය.  මේ සඳහා පහසුම මාර්ගය වනුයේ router ඒකක් භාවිත කිරීමයි. නෙට්වර්ක් වයරය Ruspberry Pi උපකරණයට සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසුව router එකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසුව router ඒක මගින් Raspberry Pi සඳහා අලුතින් IP එකක් ලබා දෙනු ලබන අතර ඔබගේ පරිගණකය රවුටරයට සම්බන්ධ කිරීමෙන් අනතුරව Raspberry Pi වෙත ලැබී ඇති IP එක ඔබගේ පරිගණකයේ විවෘත කරගත් Web Browser එකක සටහන් කිරීමෙන් ඔබගේ පරිගණකය හා Raspberry Pi සමඟ සන්නිවේදනයට ඉඩ ලැබෙනු ඇත.මෙහිදී ඔබ විසින් router හා Raspberry PI නෙට්වර්ක් කේබල් එකක් මගින් සම්බන්ධ කරගත් පසුව ඉහත රූපයේ පරිදි Raspberry Pi වෙත ලැබුනු IP ලිපිනය දක්වනු ලැබේ.

ඉහත රූපයේ පරිදි ඔබ වෙත ලැබී ඇති IP ලිපිනය Web Browser එකෙහි සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුව :8080 ලෙස සටහන් කරන්න. එවිට Windows IOT   සමඟ සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය User Name හා Password ඉල්ලනු ඇත. 
ඔබ විසින් User Name යටතේ Administrator ලෙසත් Password යටතේ p@ssw0rd ලෙස සටහන් කිරීමෙන් පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදී කවුළුවක් ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත. මෙහි Home යන්න තෝරාගත් පසුව මෙම Raspberry PI සඳහා ලැබී ඇති නාමය වන minwinpc යන්න හා ස්ථාපිත IOT හි Version එක වැනි තොරතුරු අපට දැක ගත හැකිය. (minwinpc යන නාමය IOT විසින් ලබාදී ඇති නාමය වන අතර මෙම නාමය හා IP ලිපිනයන් ආදිය PowerShell විධාන භාවිතයෙන් වෙනස් කළ හැකි අතර මේ පිළිබඳව ඉදිරි පාඩමකින් විස්තර කිරීමට අපේක්ෂා කරමි.)

එසේම Apps යන්න තෝරාගත් පසුව දැනට Windows IOT මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුළ ස්ථාපිතව ඇති මෘදුකාංග (Application) කිහිපයක් දැකගත හැකිය.

 නමුත් මින් එකක් පමනක් ආරම්භ වී ඇති බව ඔබට වටහා ගත හැකිවනු ඇත. මෙහිදී පළමු රූපයේ දැක්වූ පරිදි Windows IOT යෙදූ Raspberry pi ආරම්භ වන අවස්ථාවේ දී default app එකක් ලෙස පළමු රූපයේ පරිදි දක්වනුයේ එහි එක් App එකක් බව ඔබට තේරුම්ගත  හැකි වනු ඇත. නමුත් අපට මෙහි දැක්වෙන වෙනත් App එකක් ආරම්භ වන අවස්ථාවේ දී ක්‍රියාත්මක කරන්න යැයි උපදෙස් ලබාදිය හැකිය. එසේම අප විසින් Visual Studio මගින් සකසා ගනු ලබන අපේම App එකක් ආරම්භක තිරයේ දැක්වීමට උපදෙස් ලබාදිය හැකිය. මෙහිදී මේ වන විටත් දැකගත හැකි සීමිත App කිහිපය තබාගැනීමට හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කිරීමට මෙහිදී අපට පහසුකම් ලබාදෙන අතර අප විසින් සකසනු ලබන app එකක් ස්ථාපනය කරගැනීමටත් පහසුකම් මෙම කවුළුවේ දැකගත හැකිය.

මීලඟ පාඩමින් Windows IOT සඳහා අපේම App එකක් සකසා ගන්නා ආකාරයත් එය Windows IOT වල ස්ථාපිත කරගන්නා ආකාරයත් විමසා බලමු.

Copyright © 2013 kotuwegedara.com