අලුත් Office 365 ගිනුමේ පරණ මිතුරන් නොමැතිද?

බොහෝ විට අපට අලුතින් Office 365 ඊ මේල් ගිනුමක් හෝ අලුතින්ම ඊ මේල් ගිනුමක් සකසා ගත් පසුව ඇතිවන ප්‍රධානම ගැටළුව වනුයේ පැරණි භාවිත කළ ඊ මේල් ගිනුම් අලුත් ඊ මේල් එක තුළ දැකගත නොහැකි වීමය. බොහෝ විට පැරණි මිතුරන් හා ඊ මේල් මගින්  සම්බන්ධතා දැක්වූ පුද්ගලයන්නේ ඊ මේල් ගිනුම් නොමැති වීම නිසා ඔබ අසරණ වනු ඇත. නමුත් මේ සඳහා හොද විසදුමක් ඇත. එනම් කලින් ඔබ විසින් භාවිත කළ  ඊ මේල් ගිනුමෙහි වූ සියළුම ඊ මේල් ලිපිනයන් අලුත් ඊ මේල් ගිනුම වෙත ලබාගැනීමයි. මේ සදහා පියවර කිහිපයක් ඔබ විසින් අනුගමනය කළ යුතුය.

ඔබ විසින් Gmail, Yahoo හෝ වෙනත් ඊමේල් සේවාවක් භාවිත කලේ නම් එහි එම සෑම සේවාවකම ඔබගේ Contact  සියල්ල Export යන පහසුකම භාවිතයෙන් ඊමේල් ලිපිනයන් ලැයිස්තුවක් ආකාරයෙන් ගොනුවක් බවට පත්කරගැනීමේ හැකියාව ඇත. මෙහිදී මෙම ඊමේල් ලැයිස්තුව .CSV නමින් හැදින්වෙන එක්සෙල් මගින් පහසුවෙන් විවෘත කරගත හැකි ගොනුවක් බවට පත් කරගැනීම කළ හැකිය.

පසුව එම .CSV ගොනුව ඔබ විසින් භාවිත කරන අලුත් ගිනුම වෙත Import යන පහසුකම භාවිතයෙන් ඇතුළත් කරගත හැකිවේ. මෙමගින් අලුත් ඊ මේල් ගිනුමට පැරණි භාවිත කල Contact සියල්ල ඇතුළත් කරගැනීමට අපිට හැකියාව ලැබේ.

ඔබ විසින් Gmail ගිනුමක් භාවිත කොට තිබුනි නම් හා එහිදී භාවිත වූ සියළු Contact  අලුත් ඊමේල් එක වෙත ලබාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිවෙලින් විමසා බලමු.

  • ඔබ විසින් පළමුව කළ යුත්තේ ඔබගේ Gmail ගිනුමට ප්‍රවිශ්ඨ වීමයි.

  • පසුව මෙහි Google Contacts යන්න වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වන්න.

  • මෙහිදී පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි  Export නමින් යුත් කොටසක් ඔබට දැකගත හැකිවනු ඇත.

  • ඔබ විසින් Export යන්න තෝරාගත්තේ නම් පහත දැක්වෙන පරිදි අලුත් කවුළුවක් දැක්වෙනු ඇත. මින් All contacts යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව Outlook CSV යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව Export බොත්තම තේරූ පසුව .CSV ගොනුවක් බවට පරිවර්ථනය වනු ඇත.

මෙම ක්‍රියාවලියෙන් පසුව ඔබගේ අලුත් Office 365 ගිනුම වෙත ගොස් එහි Options යටතේ ඇති People යන්න තේරීමෙන් පසුව Import contacts යන්න තේරීමෙන් පසුව කලින් සකසාගත් .CSV ගොනුව පහත රූපයේ පරිදි හදුන්වා දිය හැකිය.

මෙලෙසින් ඉතා පහසුවෙන් වෙනත් ඊමේල් ගිනුමක තිබූ Contact සියල්ල වෙනත් ඊ මේල් ගිනුමක් වෙත ලබාගත හැකිය.

ඔබ විසින් ඔබගේ ඊමේල් එක වෙනුවෙන් Microsoft Outlook භාවිත කොට තිබුනිනම් .CSV ගොනුවක් සකසා ගැනීම සදහා outlook හී ඇති Export යන පහසුකම පහසුවෙන් භාවිත කළ හැකිය.

මෙහිදී  Outlook හී File මෙනුව තෝරාගැනීමෙන් පසුව Open & Export යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව Import/Export යන්න තොරාගැනීමෙන් හෝ

File මෙනුවෙහි ඇති Option යටතේ ඇති Advanced යටතේ ඇති Export යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව ලැබෙන කවුලුවෙන් Comma Separated Values යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව ඉහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි Contacts යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව .CSV ගොනුව ගබඩා කරගැනීමට අවශ්‍ය ස්ථානය හදුන්වා දිය හැකිය. මෙලෙසින් ඉතා පහසුවෙන් .CSV ගොනුවක් සකසා එය වෙනත් ගිනුමක් වෙත ඇතුළත් කරගත හැකිය.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share