අවම වශයෙන් Function 50 කට වත් මරු කැඳවූ Excel 2013 හී ඇති Flash Fill පහසුකම හඳුනාගනිමු

Excel හී Function හැසිරෙන ආකාරය හා භාවිතය අනුව වර්ග කිරීමේදී Text යන වර්ගයට අයිතිවන Function සංඛ්‍යාව 27 කි. මෙහිදී   ඇතැම් අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන්   Function දෙකක් තුනක් එක්කොට   භාවිත කිරීමට සිදුවේ.  මෙම Functions කිහිපයක් එකතු කොට හා තනි තනිව ගතහොත් Function පනහක පමන ප්‍රමාණයක් අපට දැකගත හැකිවේ. නමුත්  Excel 2013 හී අලුතින් ලබාදී ඇති Flash Fill පහසුකම මෙම Function හී කාර්යට සමාන ක්‍රියාවලියක් function පිළිබඳව කිසිදු දැනුමක් නොමැති අයෙකුට පවා භාවිත කළ හැකි පරිදි නිර්මාණ කොට දී ඇත.

කුඩා උදාහරණයක් මගින් මෙම පහසුකම අවබෝධ කොට ගනිමු. 

ඉහත රූපය දෙස බලන්න.
මෙම වැඩපොතෙහි A නමින් ඇති Column එකෙහි පුද්ගල නාමයන් සටහන් කොට ඇත. යම් ලෙසකින් B නමින් යුත් Column එක වෙත A හී ඇති පුද්ගල නාමය Capital කොට දැක්විය යුතුනම් ඔබ විසින් =upper(a2) ලෙස Upper නමින් යුත් Function එක සටහන් කොට Drag කිරීම මගින්  ඉහළ සිට පහළට පිටපත් කළ යුතුවේ. නමුත් ඒ සඳහා අලුතින් හඳුන්වා දී ඇති Flash Fill පහසුකම භාවිත කළ හැකිය ඔබ විසින් කළ යුත්තේ B Column එකෙහි Capital අක්ෂරයෙන් අදාල නම සටහන් කිරීම පමණි පසුව Flash Fill අයිකනය ක්ලික් කිරීම පමනක් ප්‍රමාණවත්ය. අයේ කවදාවත් Text Function හා ඇතැම් පිළිතුරු ලබාගැනීම වෙනුවෙන් Formula භාවිත කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ නැත. Flash Fill වැඩපොතෙහි ඇති රටාව හඳුනාගෙන ඒ අනුව ඔබට අවශ්‍ය පිළිතුර ලබාදෙනු ඇත.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share