එක් Mouse එකක් පරිගණක හතරකට

පරිගණක කිහිපයක එක විට වැඩකරන්නට සිදුවන වේලාවක Mouse කිහිපයක් භාවිත කිරිමට සිදුවීම එක්තරා කටුක අත්දැකීමක් වන්නට ඇත.

අපිට බැරිද පරිගණක කිහිපයකට එක් Mouse එකක් පමණක් භාවිත කොට එක් තිරයකින් අනෙක් තිරයට මාරුවෙමින් එක් පරිගණක කිහිපයක ඇති පහසුකම් පහසුවෙන් භාවිත කරන්නට?.

ඇත්තටම පුලුවන් මේකට කරන්න ඕනේ Mouse without Borders කියන කුඩා මෙවලම භාවිත කිරිම පමණයි.

මෙම කුඩා මෙවලම පරිගණකය වෙත ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව ස්ථාපිත කරගන්න. දැන් ඔබට පහත විස්තර කරඇති පහසුකම් ලබාගැනීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනු ඇත.

  • පරිගණක හතරක තිරයකින් අනෙක් තිරයට මාරු වී පරිගණක හතරක් හැසිරවීමට Mouse එක භාවිත කළ හැකිය.
  • එක් Keyboard එකක් පරිගණක හතර වෙනුවෙන්ම භාවිත කළ හැකිවේ.
  • එක් පරිගණකයකින් Copy කල කොටසක් වෙනත් පරිගණකයකට Paste කරගැනීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනු ඇත.
  • එක් පරිගණකයකින් File එකක් වෙනත් පරිගණකයකට Move කිරිමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මෙම පහසුකම් ලබැගැනීම සදහා ඔබ කළ යුතු වන්නේ Mouse without Borders ස්ථාපිත කොටගැනීමෙන් අනතුරුව වම්පස රුපයේ දැක්වෙන පරිදි දැක්වෙනු ඇති අතර මින් Security Key යටතේ දැක්වෙන කොටස අනෙක් පරිගණක වල  Mouse without Borders හී සටහන් කිරීමයි. පසුව ඔබට හදුනාගත්  සියලු පහසුකම් භාවිත කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

දැන් ඔබට පරිගණක හතරක් පහසුවෙන් හැසිරවීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share