කාලය ඔබට නොවැදගත් නම් මෙම ලිපිය නොකියවන්න.

Access 2010 භාවිතයෙන් දත්ත ගොනුවක් සහිත වෙබ් අඩවියක් විනාඩි 10 යෙන්

වෙබ් අඩවියක් තුළ ඇක්සස් ගොනුවක් භාවිත කරනුයේ කෙසේද?. දත්තයන් ඇතුළත් කිරීම සඳහා Form සකසා ගැනීමට ඔබ විසින් භාවිත කරනු ලබන තාක්ෂණය කුමක්ද?. උදාහරණයක් ලෙස Table දහයකින් හා ඒ සඳහා වූ Form 10 ක් හා දත්ත ගොනුවට ඇතුළත් කරනු ලැබූ දත්තයන්ගෙන් Report සකසා එය වෙබ් Form ආකාරයෙන් වෙබ් අඩවියක නිරූපණය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි නම් මේ සඳහා කොපමන පරිශ්‍රමයක් දැරිය යුතුද. මේ සඳහා ඔබ භාවිත කරනු ලබන තාක්ෂණය කුමක්ද.

1. ඔබ PHP භාවිතයෙන් මෙම ක්‍රියාවලිය කිරීමට අපේක්ෂා කරයි නම් මෙහි සියලු Form හා Report සැකසීම සදහා අවම ලෙස මාසයක කාලයක් ඔබ විසින් වැය කළ යුතුය.

2. ඔබ විසින් ASP භාවිත කොට මෙම ක්‍රියාවලිය කිරිමට අපේක්ෂා කරයි නම් ඒ සදහා අවම ලෙස දින දෙකක් වත් වැය කළ යුතුය. (Visual Studio 2010 භාවිත කරයි නම් එහි ඇති Wizard භාවිතයෙන් තරමක් වේගයෙන් මෙම ක්‍රියාවලිය කළ හැකිය.)

මෙම තාක්ෂණයන් දෙකම භාවිත කළද ඔබට අවම ලෙස දින දෙකක හෝ කාලයක් මේ සඳහා වැය කළ යුතුව ඇත. නමුත් ඔබ විසින් Access 2010 භාවිත කරයි නම් මෙය පැය කිහිපයකින් කළ හැකිය. අවශ්‍ය වනුයේ අපට අවශ්‍ය දත්ත ගොනුව නිවැරදි සම්භන්ධතාවයන්ගෙන් යුතුව සකසා ගැනීම පමණි. Access හී ඇති Wizard පහසුකම භාවිතයෙන් Form හා Report සකසා ගත හැකිය. අවසානයේ මෙම Form හා Report ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා Navigation Form එකක් ද Access භාවිතයෙන් සකසා ගත හැකිය. අවසානයේ මෙය අන්තර් ජාලය හා එක් කළ හැකිය. මෙම ක්‍රියාවලිය කරනු ලබන ආකාරය පියවර කිහිපයකින් හදුනාගනිමු.

1. Access 2010 හී File New යටතේ දැක්වෙන Blank Web Database යන නිරූපකය ක්ලික් කිරීමෙන් පසුව Create යන්න තෝරා ගන්න.

2. Table සකසා ගැනීමත් ඒ සඳහා වන Relation Ship සකසා ගැනීමත් කරන්න.

3. Form හා Report සියල්ල සකසා ගන්න.

4. මෙම Form හා Report ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක කරවීම සඳහා Navigation Form එකක් සකසා ගන්න.

5. දැන් ඔබ විසින් කළ යුතුව ඇත්තේ අන්තර් ජාලය හා මෙය එක් කිරීම පමනි ඒ සඳහා මේ සඳහා File යන්නෙහි ඇති Save and publish යන්න තෝරා ගන්න.

මෙහි දී Publish to Access Services යන්න තෝරා අන්තර් ජාලය හා එක්කිරීම හෝ Save Database As යන්න තෝරා Share Point හි ගබඩා කළ හැකිය.

ඔබගේ දත්ත ගොනුව සහිත වෙබ් අඩවිය දැකගත හැකිවනු ඇත. මෙම පහසුකම ඔබ ඉවතලනවාද එය වැළඳ ගන්නවාද. ඔබගේ ජීවිතයේ කාලය ඔබට නොවැදගත් නම් PHP හෝ ASP මත යැපෙමින් කාලය කා දැමිය හැකිය. නමුත් ඔබට කාලය වැදගත් නම් Access හි මෙම පහසුකම ක්ෂණිකව වැළඳ ගන්න. තීරණය ඔබ සතුය.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share