පරිගණක වැඩසටහනකට Barcode එකක් QR-Code එකක් පේළි දෙකකින් දාගනිමු

අප විසින් සකසනු ලබන පරිගණක වැඩසටහන් වලට බොහෝ විට විවිධ වර්ගයෙන් යුතු තීරු කේතයන් (Barcode) හෝ QR කේතයන් ඇතුළත් කරගැනීමට සිදුවේ. මෙහිදී ඉතා පහසුවෙන් තීරු කේත හෝ QR කේතයක් ඇතුළත් කරගැනීමට Visual Studio මගින් පහසුකම් ලබාදෙනු ලැබේ. Barcode එකක් හෝ QR කේතයන් Visual Studio Project එකකට ඇතුළත් කරගන්නා අකාරය විමසා බලමු.

 • ඔබ විසින් New Project යන්න තෝරා Windows Form Application යන්න තෝරාගෙන සටහනු ලබන වැඩසටහනට සුදුසු නමක් සටහන් කරගන්න. 

 • Solution Explorer එක Right Click කිරීමෙන් පසුව Manage NuGet Packages… යන්න තෝරා ගන්න. පසුව ඔබට ලැබෙන කවුළුවෙයි Browse යන්න තෝරාගැනිමෙන් පසුව Zen Barcode යන්න සටහන් කරන්න.
 
 • මින්  Zen.Barcode.Rendering.Framework යන්න තෝරාගැනීමෙන් අනතුරුව Install යන්න Click කරන්න. 
 

පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඔබගේ  Form එකට PictureBox එකක් Button එකක් හා TextBox එකක් ඇතුළත් කරගන්න.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
තීරු කේත වර්ග කිහිපයක් හා QR කේත ඉතා පහසුවෙන් ඇතුළත් කරගත හැකි අතර ඇතුළත් කරගත හැකි වර්ග පහත දක්වා ඇත.

 • Code 11 with or without checksum
 • Code 25 standard/interleaved with or without checksum
 • Code 39 with or without checksum
 • Code 93 with checksum only
 • Code 128 with checksum only
 • Code EAN 13 with checksum only
 • Code EAN 8 with checksum only
 • Code PDF417 2D (still alpha – still broken)
 • Code QR 2D (new)
අපට 128 කේතයක් ඇතුළත් කරගැනීමට අවශ්‍ය නම් පහත කේතයන් button1_Click යන Event එක තුළ පහත දක්වා ඇති C# කේත සටහන් කරන්න.
 
Zen.Barcode.Code128BarcodeDraw barcode = Zen.Barcode.BarcodeDrawFactory.Code128WithChecksum; pictureBox1.Image = barcode.Draw(textBox1.Text, 50);
එසේම QR කේතයක් ඇතුළත් කරගැනීමට අවශ්‍යනම් පහත පරිදි C# කේතයන් ඇතුළත් කළ හැකිය.

Zen.Barcode.CodeQrBarcodeDraw qrcode = Zen.Barcode.BarcodeDrawFactory.CodeQr;pictureBox1.Image = qrcode.Draw(textBox1.Text,50, 3);
මෙලෙසින් ඉතා පහසුවෙන් Qr කේතයක් හෝ තීරු කේතයක්  අප විසින් සකසනු ලබන පරිගණක වැඩසටහනකට ඇතුළත් කරගත හැකිය. Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share