පුලුල්වූ ආයතන ව්‍යුහයක් තුළ ලෝකය පුරා විහිදුනු ශාඛා ජාලයක් ඇති ඔබ ආයතනය Excel හී ඇති මෙම Combine & Merge පහසුකම භාවිත කරනවාද

ඔබ ආයතනය පුලුල් එකක් නම් හා වෙනත් ස්ථානවල එම ආයතනයේම ශාඛා පිහිටුවා ඇත්නම් එක් Excel වැඩපොතක එකට එකතුවී වැඩකිරීම සඳහා SharePoint අඩවියක් භාවිත කර හැකි අතර මෙමගින් එකම Excel වැඩපොතක නොයෙක් ස්ථානවල සිට අවසරලත් පරිශීලයකන්ට පහසුවෙන් දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව ලබාදිය හැකිය. නමුත් ඔබගේ ආයතනයේ SharePoint අඩවියක් නොමැතිවුව එකම excel වැඩපොතක කිහිප දෙනෙකුට වැඩකල හැකිය. ඔබගේ ආයතනයේ ශාකා විවිධ ස්ථානවල පිටිවුවා තිබුනද එක ජාලයක් තුළ නොතිබුනද ඔබට එකම වැඩපොතක හවුලේ වැඩ කළ හැකිය. මෙහිදී ඔබ විසින් කළ යුත්තේ ඔබ විසින් හවුලේ දත්ත ඇතුළත් කිරීමට අදාල වැඩපොත විවෘත කිරීමෙන් අනතුරුව Excel හී Review Tab එක වෙත ගොස් Share Workbook නමින් යුතු නිරූකය ක්ලික් කිරීමය. එවිට පහතින් දැක්වෙන කවුළුව ඔබ වෙත ලැබෙනු ඇත. ඔබ විසින් මෙහි Allow changes by more than one user at same time යන විධනය ක්‍රියාත්මක කරවන්න.

මෙම විධානය ඔබ විසින් ක්‍රියාත්මක නොකළහොත් සාමාන්‍යයෙන් Excel වැඩපොතක් එකම අවස්ථාවේ කිහිප දෙනෙකුට විසින් විවෘත කරගැනීමට හැකියාව ලබානොදෙන අතර යම් ලෙසකින් එකම වැඩපොතක් විවෘත කරගැනීම උත්සාහගතහොත් පහල දැක්වෙන පරිදි එයට අවස්ථාව ලබානොදෙන බව දැක්වෙන අතර දෙවන පුද්ගලයාට එම ගොනුව Read Only ආකාරයෙන් පමනක් විවෘත කරගැනීමට අවස්ථාව ලබාදේ.

එකම විටක කිහිප දෙනෙකුට එකවැර වැඩ කිරීමට නම් ඉහත හඳුනාගත් Share Workbook පහසුකම ආදේශ කළ යුතුය. මෙසේ ආදේශ කරගත් ගොනුවක් ජාලයක ඕනෑම පුද්ලයයෙකුට විවෘත කරගත හැකි Share Location එකක ගබඩා කරගැනීමෙන් එකම අවස්ථාවක පුද්ගයන් කිහිප දෙනෙකුට දත්ත ඇතුළත් කිරීමේ හැකියාව ලබාදිය හැකිය.

ආයතනය තුළ වෙනමම ජාලයක් පිහිටුවා තිබුනහොත් මෙම පහසුකම මගින් එම ජාලය හා සම්බන්ධව ඇති පරිගණක ඕනෑම එකකින් අදාල වැඩපොත විවෘත කරගෙන වැඩ කරගෙන යා හැකිය. නමුත් ආයතයේ ශාඛා කිහිපයක් නොයෙක් ස්ථාන වල පිහිටුවා තිබේනම් මෙම පහසුම වෙනත් ආකාරයකින් භාවිත කළ හැකිය. මෙහිදී පළමුව ඉහත හඳුනාගත් Share Workbook පහසුකම ආදේශ කරගැනීමෙන් පසුව අදාල ආයතයේ ශාඛා වෙත ඊ මෙල් ඔස්සේ යැවිය හැකි අතර ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ දත්ත ඇතුළත් කොට නැවත ලැබෙන්නට සලස්වන මෙන් ඉල්ලීමක් කළ හැකිය. පසුව ඔබ වෙත ලැබුනු සියළු වැඩපොත් එක් ගොනුවක් බවට පත්කරගත හැකිය. ඔබ විසින් මෙම පහසුකම නොදන්නේ නම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ එක් එක් වැඩ පොත් වල දත්ත Copy, Paste පහසුකම මගින් එක් කිරීමය නමුත් මේ සඳහා සරළ පහසු ක්‍රමයක් Excel සතුය ඔබ විසින් කළ යුත්තේ Excel හී ඇති Compare and Merge Workbook පහසුකම ආදේශ කරගැනීමය.

ඒ සඳහා Excel හි Option යන්න තෝරාගැනීමෙන් Excel Option කවුළුව විවෘත කරගන්න. මෙම ඇති Compare and Merge Workbook පහසුකම Quick Access Toolbar එක වෙත ලබාගැනීම සඳහා Quick Access Toolbar යන්න වම්පසින් තෝරාගන්න. පසුව Choose command from යන්නෙන් All Command යන්න තෝරාගන්න. මේ යටතේ Compare and Merge Workbook ලෙස විධානයක් ඔබට හමුවන අතර මෙම විධානය තෝරාගැනීමෙන් අනතුරුව Add>> යන විධානය මගින් Quick Access Toolbar එක වෙත ආදේශ කරගන්න පසුව මෙම කවුළුවේ දැක්වෙන OK යන විධානය තෝරාගැනීම මගින් මෙම කවුළුවෙන් ඉවත් වන්න.

ඔබ විසින් මෙම Compare and Merge Workbook පහසුකම Quick Access Toolbar එක ලබාගත් පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි ඔබ විසින් ප්‍රථමයෙන් වෙනත් ශාඛා වෙත යැවූ Excel වැඩ පොත විවෘත කරගන්න. පසුව Quick Access Toolbar හී දැක්වෙන Compare and Merge Workbook නිරූපකය ක්ලික් කරන්න පසුව එක් එක් ශාඛාවන්හී පුද්ගලයන් විසින් දත්ත ඇතුළත් කොට ඔබ වෙත එවනු ලැබූ ගොනු එකින් එක හඳුන්වා දෙන්න. මෙහිදී Excel විසින් අප විසින් හඳුන්වාදෙනු ලබන ගොනු එක්කොට (merge ) එක් ගොනුවක් බවට පත්තරනු ඇත.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share