සාමූහික කාර්යයන් වෙනුවෙන් Teams භාවිත කරන අතර නව සැලසුම් Planner මගින් එක් කිරීම….

ඔබට සාමූහිකව කාර්යයක් කිරීමට අවශ්‍යනම් ඒ සදහා Microsoft Teams භාවිත කළ හැකිය. ඔබගේ කාර්යය සාමූහිකව නිවැරදි ඉලක්කය වෙත ලගාවනතෙක් සිදුකරගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් එය සතුය. කන්ඩාමේ සිටින පුද්ගලයන් අතර සංනිවේදනයන් කිරීම විවිධ ගොනු හුවමාරු කරගැනීම, එකම ගොනුවක් වුව කිහිපදෙනෙකුට එක්ව වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව මෙමගින් ලබාදෙනු ලබයි. එසේම කන්ඩායමන් ලෙස එක්ව වැඩකරන අවස්ථාවේදී වෙන් බොහෝ වෙනත් මෘදුකාංග හා සේවාවන් සමග ඒකාබද්ධව වැඩකිරීමට අවස්ථාවද Teams විසින් අපට ලබාදේ. බොහෝ විට ‍Microsoft Office 365 යටතේ ඇති වැඩසටහන් සේම වෙනත් තෙවන පාර්ශවීය වැඩසටහන් ගණනාවක්ද ඉතා පහසුවෙන් Teams සමග භාවිත කළ හැකිය. මෙනිසාම මෙම ඒකාබද්ධ කිරීම් සහ යෙදුම් සපයා ගැනීම නිසාම කණ්ඩායම් වශයෙන් සහයෝගයෙන් වැඩකිරීමට හැකි වේදිකාවක් බවට Teams පරිවර්තනය වෙමින් තිබේ. එය සියළුම හවුල්කාරිත්ව සහ සන්නිවේදන කාර්යයන් සඳහා පිවිසීමට තනි කවුළුවක් Teams විසින් ඔබට ලබාදේ.

Microsoft Plannerයනු අලුතින් සැළසුම් සැකසීම එම සැලසුම කණ්ඩායමක් තුළ බෙදා ගැනීම, එක් එක් කාර්යයන් පැවරීම හා අදාල කාර්යයන් යාවත්කාලීන කිරීමේ හැකියාව ලබාදෙනු ලබන වැඩසටහනක් වේ.

ඔබ විසින් සාමූහිකව සිදුකරනු ලබන කාර්යක් වෙනුවෙන් Microsoft Teams භාවිත කරන අවස්ථාවේදී ඔබ විසින් අලුතින් කරනු ලබන සැලසුමක් සාමූහය අතර බෙදා වෙන් කරදීමේ කාර්යය වෙනුවෙන් Microsoft Planner හී සහයෝගය Teams වෙත ලබාගත හැකිය.

මෙම ක්‍රියාවලිය සිදුකරනු ලබන ආකාරය විමසා බලමු.

ඔබ විසින්  Teams හී සකසාගෙන ඇති කන්ඩායමක් වෙත Planner හී පහසුකම් ඇතුළත් කරගැනීම වෙනුවෙන් දකුනු පස ඉහල දැක්වෙන + ලකුණක් මත ක්ලික් කිරීමෙන් (ඉහත පින්තූරයේ පෙන්වා ඇති) කණ්ඩායම් තුළ එකතු කළ හැකි යෙදවුම්  දර්ශනය කරනු ලැබේ. මෙම යෙදවුම් වලින් Planner යන්න තෝරාගන්න.


මෙහිදී Planner එක වෙත ඉදිරියේදී පිවිසීම වෙනුවෙන් අලුතින් නමක් Create a new Plan යටතේ සටන් කළ හැකිය. මෙහිදී මා විසින් Test Planner ලෙස නම සටහන් කොට ඇත. පසුව මෙහි ඇති Save යන්න ක්ලික් කිරීමෙන් Teams වෙත නව සැලසුම ඇතුළත් කරගත හැකිය.

Planner භාවිතා කිරීම

එක් කාර්යයක් වෙනුවෙන් වූ විවිධවූ වෙනස් කාර්යයන් සදහා Planner වෙත ඇතුළත් කරගත හැකිය.   නව කාර්යයන් එකතු කිරීම වෙනුවෙන් මෙහි දැක්වෙන + ලකුණ ක්ලික් කළ හැකිය. මෙම කාර්යයක් එකතු කිරීම සරල ක්‍රියාවලියන් වේ, කාර්යයේ නම ටයිප් කරන්න, ඇතුළු කරන්න‍ෙ

buckets  යන්න ක්ලික් කිරීමෙන් විවිධ මාතෘකා එක් කළ හැකි අතර tasks යන්න ක්ලික් කිරීමෙන් එවා එක් එක් පුද්ගලයන්ට පැවරීමත් කළ හැකිය.

ඉහත රූපයේ බකට් 3 ක් නිර්මාණය කර ඇති අතර ඒවා විවිධ වූ කාර්යන් වෙනුවෙන් සකසා ඇත. ඒ තුළ විවිධ කාර්යයන් ඇතුළත් කළ හැකි අතර එක් එක් පුද්ගලයන්ට එම කාර්යයන්  පැවරිය හැකිය.

Planner භාවිතා කිරීමේ හොඳම කොටස වන්නේ, සමස්ත කාර්ය හා පැවරුමෙහි ප්‍රගතිය ඔබට ප්‍රස්ථාර ඇසුරෙන් දැකගත හැකිවීමය.   එහෙත් අවාසනාවකට එය Teams හී දර්ශණය නොවේ. ඒ සදහා 365 හි ඇති Planner වෙත යා යුතුය.

Planner Hub වඩාත් ආකර්ෂණීය වන අතර, එය ඔබ සාමාජිකත්වය දරන කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ වන සියලු සැළසුම්කරුවන්ගේ සාරාංශයක් ලබා දෙනු ඇත.

මෙලෙසින් Planner හී ඇති පහසුකම් Teams වෙත ඇතුළත් කරගත හැකිවේ.

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share