වර්ඩ් යනු ටයිප්රයිටරයක්ම පමණක්ම නොවේ

Microsoft Office මෘදුකාංග එකතුවට සමාන කළ හැකි වෙනත් මෘදුකාංග එකතුවක් කිසිම ආකාරයකින් සොයාගත නොහැකිය. මෙහි ඇති පහසුකම් අනන්තය දක්වා විහිදී යන අතරම අපට කිසිදින අවශ්‍ය නොවන තරම් පහසුකම් වලින් මෙය පරිපූර්ණය. Word මෘදුකාංගය ගතහොත් එහි ඇති එක් පහසුකමක් තුළ වෙනත් මෘදුකාංග රාශියක පහසුකම් එක් තැන් වී ඇත. 

වර්ඩ් හි සකසනු ලබන ලිපියක් තුළට පින්තූරයක් ඇතුළත් කළ පසුව එම පින්තූරය වෙනස් කම් කිරීමට අදාල පහසුකම් රාශියක් දැකගත හැකිය. පින්තූරයක වෙනස් කම් කිරීමට අප විසින් පොටෝෂොප් මෘදුකාංගය භාවිත කරන අතරම පොටෝෂොප් මෘදුකාංගයේ ඇති පහසුකම් වලින් බොහෝමයක් පහසුකම් වර්ඩි හී ද දැකගත හැකිය. පහත වීඩියෝව බලන්න. 

 

වර්ඩ් යනු තවත් පද සකසනයක් සඳහා භාවිත කරනු ලබන මෘදුකාංගයක් නොව ඊට ඔබ්බෙහි ඇති පහසුකම් වලින් පරිපූර්ණ මෘදුකාංගයක් බව ඔබ වටහා ගනු ඇත.

 


 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.