ලිස්ට් එකක් ගන්න පුලුවන් කම තියෙත්දී ඔක්කොම මේල් එකින් එක කියවනවාද

අපි බොහෝ වේලාවට කිහිපදෙනෙකුගෙන් අදහසක් විමසා ඒ අනුව යමක් සංවිධානය කිරීමට අදහස් කොටගෙන තිබේ නම් ඒ පිළිබඳව විමසා බැලීම සඳහා ඊ මේල් එකක් භාවිත කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ විසින් සියදෙනෙකුගෙන් පමණ යුත් කන්ඩායමක් වෙත ඊ මේල් එකක් යොමුකළ හොත් නැවත පිළිතුර ‍ලෙස මේල් 100  ක් ඔබට ලැබෙනු ඇත. මෙහිදී ඔවුන්ගේ අදහස් වෙන වෙනම හදුනාගැනීමට නම් එකින් එක මේල් කියවීමටත් වෙනමම වෙන වෙනම අදහස් වෙන්කර සටහන් කරගැනීමටත් සිදුවනු ඇත.
 
නමුත් අපි සියදෙනෙකුගෙන් පමණ යුත් පිරිසකගේ අදහස විමසා බලා තීරණයක් ගැනීමට හා ඔවුනොවුන්ගේ වෙනස් අදහස් ලැයිස්තුවක් ලෙස ලබාගැනීමට  හැකියාවක් ඇත.  එම පහසුකම භාවිත කරනු ලබන ආකාරය විමසා බලමු. 
 
උදාහරණයක් ලෙස වාර්ෂිවක සංවිධානය කරනු ලබන සුහද හමුවකට පැමිණෙන හා නොපැමිනෙන අප පිළිබඳව ලැයිස්තුවක් සකසා ගැනීමට අවශ්‍යයැයි සිතමු. මෙහිදී ඔබගේ ඊ මේල් එක සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුව Outlook හී Options යන්නට ගොස් Use Voting Button යන්න තේරිය හැකිය. 
 
 Use Voting Button යන්න තෝරාගත් පසුව Approve; Reject හා Yes ; No ලෙස විමසුමට ඇතුළත් කළ හැකි කොටස් කිහිපයක් දැක්වෙනු ඇත. මෙහිදී ඔබ විසින් Yes ; No   වැනි තේරීමක් හෝ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව අලුතින් තේරීමක් හෝ ඇතුළත් කළ හැකිවේ.

මෙම උදාහරණයේදී සහභාගී වෙමි ; සහභාගී නොවෙමි ලෙස අලුතින් විමසුමක් ඇතුළත් කොට ඇත. මෙලෙසින් Use Voting Button යටතේ දැක්මෙවෙන විමසුමක් හෝ අලුතින් විමසුමක් ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව අදාල ඊ මේල් පනිවිඩය අදාල පුද්ගයන් වෙත යොමුකළ හැකිය.


ඔබට අවශ්‍ය වෙනත් විමසුමක් ඇතුළත් කිරීම සඳහා Use Voting Button යටතේ අවසානයට දැක්වෙන Custom… යන්න තේරිය හැකිය එවිට පහත දැක්වෙන පරිදි අලුතින් විමසුම් ඇතුළත් කිරීමට ඔබට හැකිවනු ඇත.

අදාල  ඊ මේල් පණිවිඩය ලැබෙන පුද්ගලයන්ට ඊ මේල් එකෙහි ඉහළ අදාල විමසුම ප්‍රකාශ කළ හැකිවේ. පහත රූපයේ පරිදි අප විසින් ඇතුළත් කළ සහභාගී වෙමි ; සහභාගී නොවෙමි යන්නෙන් එක් තීරණයක් තේරිය හැකිවේ. 

ඔබ  විසින් Sent Items ෆෝල්ඩරයේ ඔබ විසින් අදාල කන්ඩායම වෙත යොමු කල ඊ  මේල් පණිවිඩය විවෘත කරගත් පසුව Message නමින් යුත් ටැබයෙහි Tracking යන්න තෝරාගත් පසුව ඔබ විසින් යැවූ මේල් එකට එක් එක් පුද්ගලයන් දක්වා ඇති ප්‍රතිචාරය පහත රූපයේ ලෙස දැකගත හැකිවේ.
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.