එක්සෙල් 2013 හී ඇති Power Query පහසුකම – (SQL දන්න අයට දැන් එක්සෙල්)

ලාංකීය අපි එක්සෙල් මෘදුකාංගය දෙස බලනුයේ කෙටුරූල් පොතක් නැත්නම් Calculator එකක්  දෙස බලන හැගීමෙන් මිස ඊට වඩා වැඩි හැකියාවක් ඇති මෘදුකාංගයක් යන හැගීමෙන් නොවේ. ඕක මොකක්ද ඕපන් ඔපිස් කැල් එකෙනුත් ඔය ගනන් එකතු කරන්න පුලුවන්නේ යැයි ඇතැමුන් තර්ක කරති. මිනිසුන් තර්ක කරනුයේ තම තමන් නැන පමණින්ය. නමුත් එක්සෙල් 2010 නිකුත්වත් සමඟ එස්සෙල් යනු සරල විසුරුම් පත්‍රිකා මෘදුකාංගයක් අභිබවා යන දත්ත ගොනුවක් හැසිරවීමට වුවද පහසුකම් ලබාදෙනු ලබන මෘදුකාංගයක් බවට පත්විය.
 
 
එක්සෙල් 2013 වෙලුම සමඟ Relational Database හැසිරවීමේ හැකියාව වැඩිදියුණු කර අපවෙත අලුතින් Power Query යන පහසුකම වෙනමම පහසුකමක් කර ඉදිරිපත් කර ඇත. දැන් ලෝකයේ වඩා ජනප්‍රය SQL Server, MySQL, ORACLE, MS -Access වැනි දත්ත ගොනු හැසිරවීමේ පහසුකම අප වෙත ලබාදී ඇත. ඔබ SQL විධාන පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇත්නම් මෙම පහසුකම මගින් දත්ත ගොනුවතක ඇති දත්ත විවිධ ආකාරයෙන් වෙනස් අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් ලබාගත හැකිය. 
 
 
 

මෙමගින් ලබාගන්නා දත්තයන් මගින් Pivot Table සැකසීම ප්‍රස්තාර සැකසීම හා වෙනත් වෙනත් කාර්යන් වෙනුවෙන් භාවිත කළ හැකිය. අපගේ දත්තයන්  SQL Server, MySQL, ORACLE, MS -Access  වැනි කුමනම දත්ත ගොනුවක ගබඩා කොට තිබුනද දත්ත ගොනු දෙකක Table දෙකක් අතරවුව සම්භන්ධතාවයන් සකහා ඒ අනුව දත්ත හැසිරවිය හැකිය. මෙම පහසුකම පිළිබඳ ඔබ දැනුම වැඩිදියුනු කරගැනීම මගින් ආයතනයක දත්ත හැසිරවීම මගින් නිවැරදි තීරණ ගැනීමට ඔබට උදවුවිය හැකිය.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.