පාට පාට ඉලක්කම් වල එකතුව ලබාගනිමු. (Function එකක් අලුතින් හදමු)

ඔබ මේ වන විට ඔබට අවශ්‍යය ආකාරයෙන් ඔබේම Function එකක් එක්සෙල් හී සකසා ගැනීමට අදාල මූලික දැනුම ලබාගෙන ඇත. (Function සැකසීම ආරම්භ කිරීම)බොහෝ විට එක්සෙල් මෘදුකාංගය මගින් බොහෝ අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් Function සකසා දී ඇතැත් ඔබට අවශ්‍ය ඇතැම් අවශ්‍යයතා ඉටු කරගැනීමට මෙහි ඇති Function මදි බැව් ඔබට වැටහී යනු ඇත. නමුත් ඔබට අලුතින් Function එකතු කරගැනීමේ හැකියාව ඇති බැවින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ක්‍රියාවලියක් වෙනුවෙන්  Function එකක් සකසා එය excel වෙත එක්කරගත හැකිවේ. 
 
Font එකක වර්ණ හඳුනාගෙන එම වර්ණයෙන් පමණක් වර්ණ ගන්වා ඇති Cell කිහිපයක සටහන් කර ඇති අගයන්ගේ එකතුව ලබාගැනීමට Function එකක් සකසා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. බොහෝ විට ඉලක්කම් බොහොමයක් සටහන් කොට ඇති අවස්ථාවක යම් අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් ඉන් ඉලක්කම් කිහිපයක් වෙනත් වර්ණ ආදේශ කරනු ලබන අතරම මෙම එක් එක් වර්ණය ඇතුළත් කරනු ලැබූ ඉලක්කම් කිහිපයක එකතුව පමනක් එක වැර ලබාගැනීමට අපට ප්‍රයෝගිකව අවශ්‍ය වනු ඇත. ඒ හදහා පහත පරිදි අලුතින් SumByColor() නමින් අලුතින් Function එකක් සකසා ගනිමු.
 
මේ සදහා Alt + F11 එක වර press කිරීමෙන් ලැබෙන VBA කවුලුව ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව Insert මෙනුවෙන් අලුත් Module එකක් එක් කරගන්න පසුව පහත දැක්වෙන විධාන කිහිපය සටහන් කරන්න.
 
 
දැන් මෙම VBA කවුලුවෙන් ඉවත් වන්න, මෙම ඔබ විසින් සැකසූ Function එක දැන් ඔබට අවශ්‍ය ස්ථානයක භාවිත කළ හැකිය.
 
ඉහත උදාහරණය මගින් රතු වර්ණයෙන් සටහන් කොට ඇති ඉලක්කම් සියල්ලේ එකතුව පිළිතුරු ලෙස ලැබෙනු ඇත. 
 
ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඔබට අලුතින් Function සකසා ගත හැකි අතර මෙම දැනුම වැඩිකරගැනීමට උත්සාහ කරන්න.
 
 
 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.