කාර්යාලයේ පරිගණකය Off කරන්න අදත් අමතක උනාද?. කාටත් හොරෙන් මේල් එකක් දාලා පරිගණකය Off කරමු

රාජකාරි බහුල වූ විට හෝ සවස කාර්යාලයෙන් බැහැරව සිටින විට ඔබගේ පරිගණකය අතපසුවීමෙන් Off කිරීමට අමතක වනු ඇත. බොහෝ අවස්ථාවල නැවත කාර්යාලයට පැමිණ පරිගණකය Off කිරීම  කළ නොහැකි කාර්යක් වේ. නමුත් ඔබ කලබල විය යුතු නොවේ. පරිගණකය Off  කිරීමට සඳහා මේල් එකක් ඔබට භාවිත කළ හැකිය. Outlook විසින් ඔබගේ පරිගණකය Off කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ඔබ වෙනුවෙන් කරනු ඇත. පහත පියවරයන් පිළිවලින් කරන්න.

  • Notepad විවෘත කරගන්න.

start shutdown -s ලෙස සටහන් කරන්න.
දැන් එය ගබඩා කරීම සඳහා කැමති නමක් යොදන්න නමුත් File නාමයට පසුව .bat ලෙස ලබාදෙන්න. උදාහරණයක් ලෙස  OffMyComputer.bat ලෙස නම යොදන්න.   Save  as type යටතේ ඇති All File යන්න තොරාගෙන Save කරගන්න.

  • Outlook විවෘත කරගන්න

එහි Info යන්න තෝරාගැනීමෙන් පසුව Rules and Alerts යන්න ක්ලික් කරන්න.
 පසුව ඔබ වෙත ලැබුනු Rules කවුළුවෙන් Apply rule on messages I receive යන්න ක්ලික් කරන්න

with specific words in subject or body  නමින් යුත් Rule එක තෝරාගන්න. එයට Off my computer හෝ ඔබ කැමති පරිගණකය Off කිරීමට එවනු ලබන මේල් එකේ සටහන් කරනු ලබන Text එක සටහන් කරන්න
 පසුව Start application යන Rule එක තෝරාගන්න. පසුව ඔබ විසින් ආරම්භයේදී සැකසූ Bat file එක හදුන්වා දෙන්න. පසුව Finish යන්න තෝරා කැමති නමක් සටහන් කොට මෙම ක්‍රියාවලිය අවසන් කරන්න.
ඔබට දැන් පරිගණකය Off කිරීමට අවශ්‍ය වූ විට Off my computer හෝ ඔබ විසින් සටහන් කල වචන කිහිපය සටහන් කොට මේල් එකක් එවීම පමණි.

One thought on “කාර්යාලයේ පරිගණකය Off කරන්න අදත් අමතක උනාද?. කාටත් හොරෙන් මේල් එකක් දාලා පරිගණකය Off කරමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.