කලින් කළ දෙයක් කොපි කරලා අලුත් ලිපියට පේස්ට් කරනවාද? -වෙනත් පහසුකම් නැතිද? වර්ඩ් හී වැඩ කෑලි

බොහෝ විට වර්ඩ් පාවිච්චි කරන ඔබ යලි යලිත් කරනු ලබන බොහෝ ක්‍රියාවලීන් සිදුකරනුයේ කලින් සැකසූ ලිපියක් විවෘත කොට පසුව ඉන් එක් කොටසක් තෝරාගැනීමෙන් පසුව copy කොට අලුතින් සකසනු ලබන ලිපියට Paste කිරීමෙන්ය. මෙම ක්‍රියාවලිය උදාහරණයක් සහිතව විස්තර කළ හොත් ඒ සඳහා දිය හැකි හොඳම උදාහරණය වනුයේ ආයතනයක ලිපි ශ්‍රීර්ෂය වේ. මෙහිදී මෙම ලිපි ශ්‍රීර්ෂය යොදා ඔබ විසින් කලින් සකසා ගබඩා කොටගෙන ඇති ලිපියක් විවෘත කොට ඉන් ලිපි ශ්‍රීර්ෂය Copy කොට අලුතින් සකසනු ලබන ලිපියෙහි ඉහළ කොටසට Paste කිරීම සාමාන්‍යයෙන් කරනු ලබයි. නමුත් මෙවැනි නැවත නැවත ලිපියකදී භාවිත කළයුතු කොටස් පහසුවෙන් භාවිත කිරීම සඳහා පහසුකමක් Word හී නොමැතිද.

සැබැවින්ම එවැනි පහසුකමක් වර්ඩ් හී දක්නට ලැබෙන අතර එම පහසුකම Quick Part යනුවෙන් හැදින්වේ. මෙම පහසුකම හඳුනාගනිමු. මෙම පහසුකම ඔබ භාවිත කිරීමට අපේක්ෂා කරයි නම් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ ඔබ විසින් ලිපි ශ්‍රීර්ෂය වර්ඩ් හී සටහන් කරගැනීමය. පසව අදාල ලිපි ශ්‍රීර්ෂය Mouse එක ආධාරයෙන් තෝරාගන්න පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි Insert ටැබයේ දැක්වෙන Quick Parts යටතේ දැක්වෙන Save Selection to Quick Part Gallery යන විධානය තෝරාගන්න.

මෙම විධානය තෝරාගත් පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි කවුළුවක් ඔබ වෙත ලැබෙන අතර මෙහි මෙම තෝරාගත් ලිපි ශ්‍රීර්ෂ කොටස ගබඩා කිරීම සඳහා නමක් ලබාදිය යුතුය. මෙහිදී ලබා දෙනු ලබන නාමය වඩා කෙටිවීම හා මතක තබාගැනීමට පහසු නාමයක් වීම වඩා සුදුසුය.

මෙම ක්‍රියාවෙන් අනතුරුව මෙම කවුලුවේ දැක්වෙන OK බොත්තම තෝරාගැනීමෙන් මින් ඉවත් වන්න. ඔබ විසින් සකසනු ලබන ලිපියකට මෙම ලිපි ශ්‍රීර්ෂය ඇතුළත් කළ යුතු වන අවස්ථාවකදී ලිපි ශ්‍රීර්ෂය Quick part එකක් ලෙස ගබඩා කිරීමට භාවිත කළ නාමය සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුව යතුරු පුවරුවේ දැක්වෙන f3 යතුර press කළ හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස ඉහත ලිපිශ්‍රීර්ෂය ගබඩා කිරීමේදී අප විසින් leth ලෙස නම ලබාදුන් බැවින් එම නම ඔබ විසින් සකසනු ලබන ලිපියෙහි සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුව f3 යතුර press කරන්න. මෙලෙසින් ඔබට නැවත නැවත භාවිත කළයුතු ඕනෑම කොටසක් quick part යටතේ ගබඩා කොට අවශ්‍ය විටදී පහසුවෙන් භාවිත කළ හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.