ඔබ ආයතනය පුලුල් එකක් නම් හා වෙනත් ස්ථානවල එම ආයතනයේම ශාඛා පිහිටුවා ඇත්නම් එක් Excel…