එක්සෙල් හී ඇති ව්‍යාපාරික තොරතුරු හැසිරවීමේ හැකියාව ( Excel Power BI )

එක්සෙල් හී ඇති ව්‍යාපාරික තොරතුරු හැසිරවීමේ හැකියාව  එසේත් නැත්නම් Power BI පහසුකම ප්‍රධාන වශයෙන් පහසුකම් හතරක අපූර්ව වූ සංකලනයක්ය. එනම්


  • Power Query
  • Power Pivot
  • Power View
  • Power Map


එක්සෙල් ලෙස ඔබ හදුනාගත් විසුරුම් පත්‍රිකා මෘදුකාංගය මේ අනුව සාම්ප්‍රදායික විසුරුම් පත්‍රිකා රාමුවෙන් මිදී එම පහසුකම්ද ඇතුළත්ව නැවුම්ව ඔබට අද දැක ගත හැකිය. මා විසින් මීට ප්‍රථම ලිපි කිහිපයකින් Power Query හි දැකගත හැකි පහසුකම් කිහිපයක් විස්තර කොට ඇත. 
 
ඉහත පහසුකම් හතරින් වඩා වැදගත්ම පහසුකම වනුයේ Power Query යන පහසුකම වන අතරම මෙම පහසුකම නිසාම Power View හා Power Pivot පහසුකම වඩා නම්‍යශීලීව භාවිත කිරීමේ හැකියාව අපට ලැබෙනු ඇත. සාමන්‍යයෙන් එස්සෙල් විවෘත කරගත් පසුව මෙම පහසුකම් රිබනයේ දක්නට නොලැබෙන බැවින්   මෙම පහසුකම් එක්සෙල් මෘදුකාංගය වෙත ආදේශ කරගත යුතුය.   ඒ සඳහා ඔබ විසින් Option යටතේ දැක්වෙන Add Ins යන්න තෝරා COM Add-ins  යන්න තේරීමෙන් අනතුරුව Go… බොත්තම තොරා ගන්න.
 
 
 
පසුව පහත දැක්වෙන කවුලුව ඔබට දැකගත හැකි අතර. මින් Microsoft Power Query for Excel යන්නත් Microsoft Power Map, Microsoft Power View යන පහසුකම් මින් එක්සෙල් වෙත ඇතුළත් කරගැනීමේ හැකියාව ඔබට ලැබෙනු ඇත. 
 
 
ඔබ විසින් භාවිත කරනු ලබන Excel 2013 වෙළුම අනුව ඇතැම් විට ඔබට මෙම පහසුකම් ඉහත දැක්වූ පරිද්දෙන් ඇතුළත් කරගැනීමට නොහැකි නමුත් වෙනවෙනම මෙම Add-ins බාගත කරගැනීමෙන් ස්ථාපිත කරගැනීමේ හැකියාව ඔබට ඇත. පහත දැක්වෙන පරිදි වෙබ් දිගුව වෙත ගොස් Microsoft Power Query for Excel ඔබගේ එක්සෙල් වෙත ලබාගැනීමේ හැකියාවද ඇත. බොහෝවිට ඔබ විසින් එක්සෙල් 2010 වෙළුම භාවිත කරයි නම් අනිවාර්යයෙන් මෙම Add-ins එක භාගත කොට ගැනීමෙන්ම ඇතුළත් කරගත යුතුවේ
 
ඔබ විසින් මෙම Add-ins එක ස්ථාපිත කරගැනීමෙන් අනතුරුව  පහත දැක්වෙන ලිපි පරිශීලනය කරන්න.
  1. http://www.kotuwegedara.com/2015/02/blog-post.html
  2. http://www.kotuwegedara.com/2015/02/2013-power-query-sql.html 

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share