එක දෙක කරන්නේ කොහොමද

අප විසින් එක්සෙල් හී එක් column එකක ඇතුළත් කරනු ලැබූ දත්තයන් සමූහයක් පසු අවස්ථාවකදී වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස අප විසින් පුද්ගල නාමයන් ඇතුළත් කරනු ලැබූ පසුව ඔවුන්ගේ පෙළපත් නාමය වෙන්කොට ගැනීමට ඔබට අවශ්‍යය විය හැකිය. එවැනි විටක ඔබ විසින් කරනුයේ කුමක්ද. ඔබට Function එකක් භාවිත කොට cell එකෙහි වම් පසින් හෝ දකුනු පසින් කොටසක් ඉවත් කර ගත හැකිය. නමුත් ගැටළුව වනුයේ සෑම පුද්ගලයෙකුගේම පෙළපත් නාමයට යෙදෙන අක්ෂර සංක්‍යාව සමාන නොවීමයි. මෙනිසාම මේ සඳහා left හෝ right වැනි function එකක් ඒ සඳහා භාවිත කළ නොහැක.

එක් cell එකක තිබෙන දත්තයක් කොටස් කිහිපයකට වෙන් කර ගනුයේ කෙසේද? ඒ සඳහා එක්සෙල් හී ඇති Text to columns පහසුකම භාවිත කළ හැකිය. පහත දැක්වෙන උදාහරණය බලන්න.

එහි පුද්ගල නාමයන් දැක්වෙන A column එක කොටස් දෙකක් බවට පත්කොට ඇත. මෙලෙසින් එක් column එකක තිබෙන අගයක් column කිහිපයක් ලෙස වෙන් කොට ගැනීම සඳහා අදාළ column එකෙහි තිබෙන Tab,Semicolon,Comma හා Space එකක් සේම වෙනත් සුවිශේෂී අක්ෂරාංගයක් භාවිත කළ හැකිය. ඔබට වෙන් කරගැනීමට අවශ්‍ය කුමන ආකාරයෙන් කුමන අක්ෂරාංගයක් භාවිත කොටද යන්න ඔබ විසින් තීරණය කරන්න. එකක් දෙකක් බවට හෝ ඊට වැඩි column ගණනක් වෙත එක් දත්තයක් ගෙනයා හැකි මෙම පහසුකම අනවශ්‍ය පහසුකමක්ද?

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share