සැමට හැකි වේලාවක රැස්වීම පවත්වමු

ඔබට යම් කිසි කාර්යක් වෙනුවෙන් ඔබගේ කාර්යාලයේ කාර්යය මංඩලය සමග  Meeting එකක් තියන්න අවශ්‍ය වුවත් එම ක්‍රියාවලියට සුදුසු වෙලාවක් දිනයක් වෙන්කරගැනීම ඉතා අපහසු කාර්යක් වේ. බොහෝවිය ඔබ විසින් යෝජනා කරන දිනයක හා වෙලාව තුල මෙයට සහභාගී වීමට ඇතැම් පුද්ගයන්ට හැකි වුවත් කලින් යොදාගත් විවිධ කාර්යන් නිසා  ඇතැම්  අයට සහබාගී වීමට හැකියාව නොලැබෙනු ඇත. යම් කිසි ලෙසකින් ඔවුන්ගේ කැලැන්ඩරය ඔබ සමග බෙදාගෙන ඇත්නම් ඔබ යෝජනා කරන වෙලාවට ඔවුන්ට සහභාගිවිය හැකිද නොහැකිද යන්න ඔබටම සොයාබැලිය හැකි නමුත් ඔවුන්ගේ කැලැන්ඩරය ඔබ සමග හුවමාරු කොටගෙන නොමැති නම් එය තරමක් කරදර කාරී ක්‍රියාවලියක් වනු ඇත. මෙයට විසදුමක් නොමැතිද?

ඔබ මීට ප්‍රථම Outlook භාවිත කරමින් Meeting එකක් සදහා සුදුසු වේලාවක් දිනයක් වෙන් කිරීමට උත්සාහ ගෙන ඇත්නම් එය එතරම්ම මිහිරි අත්දැකීමක් නොවන්නට ඇත. නමුත් Outlook වෙත හදුන්වා දුන් Find Time නම් ඇඩෝනය Outlook වෙත ලබාගත්තේ නම් මෙය ඉතා පහසු නැවුම් අත්දැකීමක් වනු ඇත.

Find Time ඇඩෝනය ලබාගැනීම සදහා https://findtime.microsoft.com/ වෙත පිවිසිය යුතුය.

මෙහි ඇති Install for Free යන්න තේරීමෙන් පසුව ඔබගේ Microsoft ඊමේල් ගිනුම හා පාස්වර්එක සටහන් කිරීම කළ යුතුවේ. පසුව ඔබ විසින් Outlook වෙත පිවිසුනු පසුව New Meeting Poll ලෙස අයිකනයක් දැකගත හැකිවනු ඇත.

දැන් ඔබගේ Meeting එක වඩා පහසු  සැමටම සහභාගී විය හැකි වේලාවක පැවැත්වීමට ඇති හැකියාව සොයාබැලිය හැකිය. මෙහිදී මෙම Meeting එකට සදහා සිටියම යුතු පුද්ගලයන්ගේ නම් To යන කොටසෙහිත් අනිවාර්යය නොවන පුද්ගලයන් Cc යන කොටසෙත් සටහන් කිරීමෙන් අනතුරුව New Meeting Poll යන අයිකනය තේරිය හැකිය.

පසුව පහත රූපයේ දැක්වෙන ආකාරයට එක් එක් වෙලාවන් වල එක් එක් පුද්ගලයක්ට සහභාගීවිය හැකිද නොහැකිද යන්න  පහසුවෙන් හදුනාගත හැකි ආකාරයට දැක්වෙනු ඇත. මෙහිදී කොළ පැහැයෙන් හැකියාව ඇති බවත්, රතු පැහැයෙන් ඔවුන් වෙනත් කාර්යන්යෙහි නියුතු බවත් පෙන්වනු ඇත.

පසුව මින් සැමටම පහසු දිනයක් හා වෙලාවක් තොරාගැනීමෙන් පසුව Insert to Email යන්න තොරාගැනීමෙන් ඔබගේ ඊ මේල් එකට අදාල වේලාව හා දිනය පහත රූපයේ පරිදි එක් වෙනු ඇත.

මෙලෙසින් වඩා පහසුවෙන් සැමටම හැකි වේලාවක ඔබට Meeting එකක් පැවැත්වීමේ හැකියාව ඔබට දැන් හිමිවේ.

Related posts

0 Thoughts to “සැමට හැකි වේලාවක රැස්වීම පවත්වමු”

  1. Your comment is awaiting moderation.

    Не обращая внимания на то, что БК 1xbet имеет официальную лицензию и зарегистрирована на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее портал систематически блокируется. Только абонентов фирмы это не может волновать, поскольку руководство компании выполнило надлежащие шаги в верном направлении, гарантировав собственным клиентам реальность входа на сайт в любой момент, пусть даже при условии блокировки главного сайта 1xbet. Основания блокирования вебсайта В Рф утвержден законопроект, ограничивающий или запрещающий функционирование букмекерских компаний, какие не выполняют следующие требования: Реальная процедура регистрации на территории РФ, получение лицензии и оплата налогов в бюджет. Вход в состав СРО. Поскольку БК уже имеет в распоряжении международную лицензию, ее представители сочли притязания государства повышенными, за что подверглась блокировке. За последние три года активности 1xbet на территории Российской Федерации по решению суда было блокировано больше 500 доменных имен. Только все это не мешает фирме продолжать деятельность, а ее посетителям пользоваться абсолютно всеми областями проекта, делать ставки и иметь выигрыш. Каким способом войти на блокированный сайт Для того, чтобы обойти блокировку, представители компании предоставляют всем своим игрокам вход к зеркалам 1xbet. Зайти на функционирующую сборку вебсайта сможете посредством ссылки 1 xbet. Это удобный и простой способ пользования букмекерской конторой. Во время применения зеркала хранятся абсолютно все индивидуальные сведения, включая счета и учетка, к тому же зеркало точно повторяет официальный интернет-сайт. Он столь же качественно предохранен и целиком не опасен для проведения ставок, внесения и вывода средств. Рабочее зеркало блокированного основного веб-сайта – один из самых удобных вариантов продолжения организации игровых ставок без малейшего риска и хлопот.

  2. Your comment is awaiting moderation.

    Несмотря на тот факт, что контора букмекерская 1хбет зеркало рабочее содержит официальную лицензию и оформлена на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в Российской федерации ее вебсайт постоянно подвергается блокировке. Однако абонентов конторы это не должно беспокоить, поскольку руководство компании предприняло надлежащие шаги в верном направлении, обеспечив своим посетителям возможность входа на портал когда угодно, пусть даже при обстоятельстве блокирования главного ресурса 1xbet. Основания блокировки ресурса В Российской федерации утвержден законопроект, ограничивающий или запрещающий функционирование БК, которые не исполняют следующие требования: Официальная регистрация в пределах Российской Федерации, приобретение лицензии и оплата налогообложения в бюджет. Вход в состав СРО. Поскольку букмекерская контора уже имеет транснациональную лицензию, ее субъекты сочли условия государства завышенными, за что подверглась блокировке. За прошедшие три года активности 1xbet на территории России по заключению суда было блокировано более 500 доменных имен. Однако это не мешает фирме продолжать работать, а ее посетителям пользоваться всеми областями веб-сайта, ставить и получать выигрыш. Как зайти на заблокированный вебсайт С целью обойти блокировку, работники фирмы предлагают своим игрокам вход к зеркалам 1xbet. Войти на функционирующую версию веб-сайта возможно посредством ссылки 1xbet зеркало. Это несложный и удобный метод использования букмекерской конторой. Во время использования зеркала сохраняются все личные сведения, включая счета и аккаунт, к тому же рабочее зеркало точно копирует главный ресурс. Он в такой же мере высококачественно предохранен и полностью не опасен для осуществления игровых ставок, внесения и вывода средств. Рабочее зеркало заблокированного главного ресурса – один из наиболее комфортных методов продолжения выполнения ставок без малейшего риска и затруднений.

  3. Your comment is awaiting moderation.

    Несмотря на то, что контора букмекерская 1xbet содержит реальную лицензию и зарегистрирована на Кюрасао, Нидерландских Антильских островах, в РФ ее ресурс постоянно блокируется. Только пользователей фирмы это сегодня не может волновать, так как руководство фирмы выполнило надлежащие операции в верном направлении, гарантировав собственным клиентам способность входа на портал когда угодно, пусть даже при обстоятельстве блокировки главного сайта 1xbet. Причины блокировки ресурса В Российской федерации утвержден законопроект, ограничивающий или запрещающий активность БК, какие не выполняют последующие требования: Реальная регистрация в пределах Российской Федерации, приобретение разрешения и оплата налоговых платежей в бюджет. Вход в состав СРО. Так как БК уже имеет в распоряжении транснациональную лицензию, ее представители сочли условия государства высокими, за это подверглась блокированию. В последнее время активности 1xbet на территории Российской Федерации по решению суда оказалось блокировано больше 500 доменных имен. Однако это не мешает фирме продолжать работать, а ее посетителям пользоваться абсолютно всеми разделами ресурса, ставить и выигрывать деньги. Каким способом зайти на заблокированный web-сайт С целью обойти блокировку, работники фирмы предлагают всем своим посетителям доступ к рабочим зеркалам 1xbet. Зайти на действующую сборку ресурса сможете при помощи гиперссылки 1xbet зеркало рабочее на сегодня. Это несложный и удобный способ пользования БК. При применении зеркала сохраняются абсолютно все индивидуальные сведения, в том числе счета и аккаунт, к тому же зеркало в точности повторяет официальный ресурс. Он в такой же мере высококачественно защищен и полностью не опасен для выполнения ставок, внесения и вывода денежных средств. Зеркало блокированного основного веб-сайта – один из самых удобных вариантов дальнейшего продолжения проведения ставок без мизерного риска и затруднений.

Leave a Comment

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn