ෆෝම් වලින් හිස පුරවාගෙනගෙන ජීවිතයම එපා වෙලාද?

ආයතනයක සේවකයන්ගේ තොරතුරු ලබාගැනීමට, ඔවුන්ගේ පවුලේ විස්තර ලබාගැනීමට, එසේත් නැත්නම් වෙනත් අවශ්‍යතා වෙනුවෙන් කොපමණනම් පෝරම් ප්‍රමාණයක් ආයතනක් විසින් භාවිත කරයිද?. බොහෝවිට මෙවැනි පෝරම් එක් එක් සේවකයා වෙත මේල් කිරීමෙන් පසුව ඔවුන් ලවා පුරවා ගෙන නැවතත් ඔබ විසින් එම තොරතුරු දත්ත ගොනුවක හෝ වෙනත් වැඩසටහනක් භාවිත කරමින් පරිගණකයට ඇතුළත් කරනු ලබයි. බොහෝ විට ගණකාධිකරන අංශය විසින් ද මෙවැනි පෝරම භාවිත කරනු ලබන අතරම එම තොරතුරු ඔවුන් විසින් භාවිත කරනු ලබන ගණකාධිකරන මෘදුකාංගය වෙත මෙම පෝරමයේ ඇති දත්ත අලුතින් ඇතුළත් කරනු ලබයි. ජීවිතය එපා කරවන මෙම ක්‍රියාවලියෙන් මිදීමේ මගක් නොමැතිද? ඔබ විසින් පුද්ගලයන් වෙත පිරවීම සඳහා ලබාදෙන පෝරමයේ ඇති දත්ත ඔවුන් පිරවීමෙන් අනතුරුව ක්ෂණිකව දත්ත ගොනුවක් වෙත යැවීමට නොහැකිද? ඒ සඳහා වඩා ඉහළ දැනුමක් ඔබ සතු විය යුතුද?.

අද පාඩම වර්ඩ් හී ඇති මෙම පහසුකම පිළිබඳවය.

බොහෝ විට මෙම පෝරමයන් වර්ඩ් වලින් හෝ එක්සෙල් මෘදුකාංගය භාවිතයෙන් සකසා ගනු ලබන නමුත් පෝරමයක් සැකසීමේදී වැඩි පහසුකම් රාශියක් වර්ඩ් වල දැක ගත හැකි බැවින් වර්ඩ් මෘදුකාංගය භාවිත කොට සැකසූ පෝරමයක් එක් එක් පුද්ගලයන් විසින් දත්ත ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඇක්සස් හෝ වෙනත් දත්ත ගොනුවක ගබඩා කොට ගන්නා ආකාරය පිළිබඳව හදාරමු.

පහත දැක්වෙන පෝරමය හොඳින් හදුනාගන්න. ඔබ විසින් භාවිත කරනු ලබන පෝරමයන්ද මෙයට සමාන ස්වරුපයකින් දැක්වෙනු ඇත.


ඔබ විසින් වර්ඩ් වල සකසා ගෙන ඇති පෝරමය විවෘත කරගන්න. ඉහත හඳුනාගත් පෝරමය ගතහොත් නම,ඊ මේල් ගිනුම ඇතුළත් කිරීමට කොටසක් වැනි කොටස් වලින් මෙය සමන්විත වනු ඇත. ඔබ විසින් කළ යුත්තේ මේ එක් එක් කොටස් හොඳින් හඳුනාගෙන එම කොටස් වෙනම සටහන් කොට ගැනීමයි. උදාහරණයක් ලෙස මෙහි Name,Email,Purpose,Employee ID,Depatment වැනි කොටස් වෙන වෙනම හඳුනාගන්න(මෙම කොටස් වලට අප Field Name යැයි කියමු). දැන් ඔබ විසින් කළ යුත්තේ මෙම ස්ථානයන්හී ඇතුළත් කරනු ලබන තොරතුරු ගබඩා කිරීම සඳහා දත්ත ගොනුවක් සකසා ගැනීමයි. ඒ සඳහා Access වෙත ප්‍රවිශ්ඨ වී එහි මේ සඳහා Table එකක් සකහා ගැනීමයි. මෙහිදී අප හඳනාගත් Field Name ලබාදෙමින් එහි Table එකක් සකසා ගන්න. එය ඔබ කැමති ස්ථානයක ගබඩා කොට ගන්න.

දැන් තිබෙනුයේ වර්ඩ් හී ඇති පහසුකම් භාවිත කොට දත්ත ගොනුව හා සම්බන්ධ කිරීමයි. මෙහිදී වර්ඩ් හී Developer නමින් මේ වන විටත් ටැබ් එකක් දැකගත හැකිදැයි බලන්න. එසේ ඔබට දැකගත නොහැකිනම් ඔබ විසින් File ටැබ් එක ක්ලික් කිරීමෙන් අනතුරුව Options යන්න තොර්ගන්න පසුව Customize Ribbon යන්න තෝරාගන්න එහි මේ වන විට Developer යන්න තේරී නොමැති අතර එය ක්ලික් කිරීමෙන් පසුව Ok බොත්තම ක්ලික් කරන්න.


ඔබ විසින් Developer ටැබ් එක ක්ලික් කළ විට ඉහත රූපයේ දැක්වෙන පරිදි එය දැක්වෙනු ඇත. ඔබ විසින් කළ යුත්තේ එක් එක් දත්ත ඇතුළත් කිරීමට ඇති ස්ථානයන් වෙත Cursor එක තැබීමෙන් අනතුරුව මෙහි Legacy Forms යටතේ දැක්වෙන කොටස් ඇතුළත් කරගැනීමයි. උදාහරණයක් ලෙස ඉහත පෝරමයේ Name යන්න ඉදිරියෙහි Cursor එක තැබීමෙන් අනතුරුව මෙහි Text Form Field යන්න ක්ලික් කිරීමෙන් තෝරාදෙන්න. එසේම Check Box, Drop Down ආදී කොටස් අවශ්‍ය ස්ථානයන් වෙත ඇතුළත් කරගන්න. පසුව Controls යටතේ ඇති Properties යන්න ක්ලික් කිරීමෙන් මෙලෙසින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ කොටස් වල හැසිරීම වෙනස් කරගත හැකිය.


මෙහිදී ඔබ විසින් ඇතුළත් කරනු ලබන දත්තයන් කුමණ ආකාරයකින් දර්ශනය විය යුතුද යන්නත් එහි ඇතුළත් කිරීමට ලබාදෙන උපරිම ඉඩ ප්‍රමාණයත් ඔබට තීරණය කළ හැකිය. එසේම ඔබ විසින් Droup Down එකක් ඇතුළත් කොට ඇත්නම් එමගින් තෝරාගැනීමට ලබාදෙනු ලබන දත්තයන්ද ඇතුළත් කළ හැකිවේ. මෙහිදී Bookmark යටතේ ඔබගේ දත්තයන් ඇතුළත් කරනු ලබන ස්ථානය හඳුනාගැනීම සඳහා නමක් ඇතුළත් කළ යුතුවේ. මෙහිදී පෝරමයේ පුරවන තොරතුරු දත්තගොනුවේ ගබඩා කරනු ලැබීමට අපේක්ෂා කරන බැවින් දත්ත ගොනුවේ අප විසින් Field Name ලෙස ඇතුළත් කළ නාමයම යෙදීම ප්‍රායෝගිකය. උදාහරණයක් ලෙස අප විසින් ඇතුළත් කරනු ලබන පුද්ගල නාමය ඇක්සස් ගොනුවේ ඇති Table එකෙහි Name යන නමින් සකසා ගත් Field එකෙහි ගබඩා කිරීමට අපේක්ෂා කරයි නම් bookmark යටතේද Name යන්නම සටහන් කරන්න. මෙසේ සියලුම කොටස් වෙනුවෙන් නාමයන් ඇතුළත් කරන්න.

පසුව අප විසින් ඇතුළත් කරනු ලබන දත්තයන් දත්ත ගොනුවෙහි ගබඩා කිරීම සඳහා Button එකක් ඔබගේ පෝරමයේ ඇතුළත් කරන්න. එහි මතුපිට CommandButton1 ලෙස දැක්වෙන අතර එය Save ලෙස හෝ වෙනත් සුදුසු නමක් යෙදීමෙන් පසුව Double Click කරන්න. එවිට අලුතින් කෝඩ් ඇතුළත් කිරීමට කවුළුවක් ලැබෙන අතර මෙහි පහත දැක්වෙන විධාන සටහන් කරන්න. ඔබගේ දත්ත ගොනුවේ හා පෝරමයේ ඒ සඳහා වන Filed නාමය එකක් ලෙස තබාගැනීම මෙම විධාන ඇතුළත් කිරීමට පහසුවක් හා මතක තබාගැනීමට පහසුවක් වේ.

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim vConnection As New ADODB.Connection
Dim vRecordSet As New ADODB.Recordset
Dim Name, Email, Purpose As String
vConnection.ConnectionString = “data source=F:MyDatabase.mdb;” & “Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;”
vConnection.Open
Name = ActiveDocument.FormFields(“Name”).Result
Email = ActiveDocument.FormFields(“Email”).Result
Purpose = ActiveDocument.FormFields(“Purpose”).Result
vRecordSet.Open “MyList”, vConnection, adOpenKeyset, adLockOptimistic vRecordSet.AddNew
If Name <> “” Then vRecordSet![Name] = Name
If Email <> “” Then vRecordSet![Email] = Email
If Purpose <> “” Then vRecordSet![Purpose] = Purpose
vRecordSet.Update
MsgBox vFirstName & ” ” & vLastName & ” has been added to your database.”
End Sub
ඉහත උදාහරණයේ field තුනකට පමනක් දත්ත ඇතුළත් කරනු ලබන විට සටහන් කළ යුතු ආකාරය දක්වා ඇත. ඔබ විසින් අවශ්‍ය පරිදි මෙහි වෙනස් කම් අවබෝධයෙන් ඇතුළත් කරන්න. පසුව මෙම පෝරමය ගබඩා කිරීමෙන් අනතුරුව පුද්ගලයන් වෙත ලබාදෙන්න. ඔවුන් විසින් ඇතුළත් කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබ වෙත ලැබෙන පෝරමයන්හී දැක්වෙන Button එක click කිරීම පමනක් පසුව ඔබට කළ හැකිය.

Related posts

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

RSS
Follow by Email
LinkedIn
Share