සමීක්ෂණයක්, ප්‍රහේලිකාවක් හෝ තොරතුරු එක්රැස් කිරීමක් දත්ත විශ්ලේෂණයක් කරන්න උවමනාද

සමීක්ෂණයක්, ප්‍රහේලිකාවක් හෝ ඔබට එක්රැස්කරගත යුතු තොරුතුරු  එක්රුස් කරගෙන එම තොරතුරු විශ්ලේෂණය කොට විවිධ වූ තීරණ ගැනීම වෙනුවෙන් ඔබ විසින් දැනට භාවිත කරනුයේ කුමන මෙවලමක්ද?. ඔබ පරිගණක මෘදුකාංගයක් හෝ හෝ අන්තර්ජාලයේ ඇති වෙනත් සේවාවක් මේ වන විටත් ලබාගන්නවා වන්නට පුළුවන. නමුත් වඩා වැඩි පහසුකම් රාෂියකින් යුතු Office 365 සමඟ අපට ලැබෙන Forms පහසුකම වඩා නම්‍යශීලීව අපට අවශ්‍ය තොරතුරු එක්රැස් කිරීමට අවශ්‍ය පරිදි ඒ සඳහාම වන පොරමයන් සකසා ගැනීමටත්. එම පොරමයෙහි පරිශීලකයන් විසින් ඇතුළත් කරනු ලබන දත්තයන් ඉතා පහසුවෙන් විශ්ලේෂණය කිරීමටත් මෙමගින් අපට පහසුකම් ලබාදෙනු ලබයි. පරිශීලකයන් විසින් ඇතුළත් කරනු ලැබූ…

Read More