අපි කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩකරමු.

කිසියම් වූ කාර්යයක් සාර්ථකව අවසන් වන තෙක් අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් කණ්ඩායමක් ලෙස සාමූහික ලෙස කටයුතු කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ.  කණ්ඩායමක් ලෙස  එක් වැඩබිමක (workplace) සේවය කිරීමේදී බොහෝ පහසුකම් අපට තිබිය යුතු වේ. බොහෝ විට එකි නෙකා අතර සිදු කරගන්නා කථාබහ කන්ඩායමක් ලෙස ගන්නා තීරණ වෙනුවෙන් විවිධ වූ සංනිවේදන මෙවලම් මෙහිදී භාවිත කළ යුතුවේ. එසේම විවිධ ආකාරයෙන් සටහන් තබාගැනීම සටහන් පවත්වාගෙන යාම සහ වෙනත් ඇමුණුම් භාවිත කිරීමට අපට සිදුවේ. මෙම ක්‍රියාවලීන් සංක්‍රීරණ වනුයේ වෙනස් ස්ථාන වල සිට කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩ කිරීමේදීය. නමුත් කණ්ඩායමක් ලෙස සේවය කිරීමේ කාර්යය වෙනුවෙන් Microsoft Teams ඔබ…

Read More