ඹ්නෑම දත්ත ගොනුවක් MS Access දත්ත ගොනුවක් බවට පත්කරමු

ලෝකයේ මේ වන විට බොහෝ  දත්ත ගොනු  හැසිරවීමේ මෘදුකාංග දැකගත හැකි වුවත් ඉන් SQL Server, ORACLE, MySQL, MS Access දත්ත ගොනු බොහෝ ජනප්‍රිය වේ. මින් MS Access මෘදුකාංගය ගත හොත් අන් සියළු දත්ත ගොනු වලට වඩා පහසුවෙන් පරිගණක වැඩ සටහන් සමඟ භාවිත කළ හැකිය. අනෙත් දත්ත ගොනු භාවිත කිරීමට නම් වෙනමම ස්ථාපිත කිරීමක් කළ යුතු වුවත් Access දත්ත ගොනුවක් භාවිත කිරීමට MS Access ස්ථාපිත කිරීමක් කළ යුතු නොවේ. එසේම ඉතා වැඩි දත්ත ප්‍රමාණයක් හැසිරවීමේ හැකියාවද දැකගත හැකිය. එක් Table එකක 2GB දත්ත ප්‍රමාණයක් වුව ගබඩා කොට හැසිරවිය හැකිය. මෙනිසාම SQL Server, ORACLE,…

Read More