කොන්දේසි වලට එකඟ දත්ත වෙනස් ආකාරයෙන් නිරූපණය කිරීම

අප විසින් සකසනු ලබන එක්සෙල් වැඩපොතක ඇතුළත් කරනු ලබන දත්ත විවිධ වූ ආකාරයෙන් නිරූපනය කිරීමට අපට සිදුවේ. මෙහිදී බොහෝ විට home ටැබ් එක යටතේ ඇති පහසුකම් භාවිතයෙන් අක්ෂර ලොකු කුඩා කිරීම විවිධ වර්ණ වලින් නිරූපනය කිරීම, සෙල් එකක දත්ත  දැක්වෙන දිශානතිය වෙනස් කිරීම ආදියත් Number යටතට අයත් වන දත්ත විවිධ ආකාරයෙන් නිරූපනය කිරීමත් කළ හැකිය. මෙහිදී එක් එක් දත්ත තෝරාගනිමින් මෙම ආදේශනයන් කරනු ලබන නමුත් යම් කිසි තාර්කික එකඟතාවයකට (කොන්දේසියකට අනුව)  ගැලපෙන දත්ත යම් වෙනස් ආකාරයකින් නිරූපනය කිරීමක් සිදු නොවේ. නමුත් එක්සෙල් හී ඇති Conditional Formatting  පහසුකම භාවිතයෙන් දත්ත සඳහා…

Read More