සැමට හැකි වේලාවක රැස්වීම පවත්වමු

ඔබට යම් කිසි කාර්යක් වෙනුවෙන් ඔබගේ කාර්යාලයේ කාර්යය මංඩලය සමග  Meeting එකක් තියන්න අවශ්‍ය වුවත් එම ක්‍රියාවලියට සුදුසු වෙලාවක් දිනයක් වෙන්කරගැනීම ඉතා අපහසු කාර්යක් වේ. බොහෝවිය ඔබ විසින් යෝජනා කරන දිනයක හා වෙලාව තුල මෙයට සහභාගී වීමට ඇතැම් පුද්ගයන්ට හැකි වුවත් කලින් යොදාගත් විවිධ කාර්යන් නිසා  ඇතැම්  අයට සහබාගී වීමට හැකියාව නොලැබෙනු ඇත. යම් කිසි ලෙසකින් ඔවුන්ගේ කැලැන්ඩරය ඔබ සමග බෙදාගෙන ඇත්නම් ඔබ යෝජනා කරන වෙලාවට ඔවුන්ට සහභාගිවිය හැකිද නොහැකිද යන්න ඔබටම සොයාබැලිය හැකි නමුත් ඔවුන්ගේ කැලැන්ඩරය ඔබ සමග හුවමාරු කොටගෙන නොමැති නම් එය තරමක් කරදර කාරී ක්‍රියාවලියක් වනු ඇත.…

Read More

අපි කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩකරමු.

කිසියම් වූ කාර්යයක් සාර්ථකව අවසන් වන තෙක් අඛන්ඩව පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් කණ්ඩායමක් ලෙස සාමූහික ලෙස කටයුතු කිරීම පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවේ.  කණ්ඩායමක් ලෙස  එක් වැඩබිමක (workplace) සේවය කිරීමේදී බොහෝ පහසුකම් අපට තිබිය යුතු වේ. බොහෝ විට එකි නෙකා අතර සිදු කරගන්නා කථාබහ කන්ඩායමක් ලෙස ගන්නා තීරණ වෙනුවෙන් විවිධ වූ සංනිවේදන මෙවලම් මෙහිදී භාවිත කළ යුතුවේ. එසේම විවිධ ආකාරයෙන් සටහන් තබාගැනීම සටහන් පවත්වාගෙන යාම සහ වෙනත් ඇමුණුම් භාවිත කිරීමට අපට සිදුවේ. මෙම ක්‍රියාවලීන් සංක්‍රීරණ වනුයේ වෙනස් ස්ථාන වල සිට කණ්ඩායමක් ලෙස එක්ව වැඩ කිරීමේදීය. නමුත් කණ්ඩායමක් ලෙස සේවය කිරීමේ කාර්යය වෙනුවෙන් Microsoft Teams ඔබ…

Read More

Microsoft Flows යනු කුමක්ද

පිළිවෙලින් විය යුතු ක්‍රියාවලියක් ස්වයංක්‍රීයව සිදු කරගැනීමේ කාර්යය සඳහා Flows අපට භාවිත කළ හැකිය. SharePoint තුළ තිබූ workflow යන අදහස වැඩිදියුණු කිරීමක් ලෙස Flows හදුන්වා දිය හැකිය. Office 365 තුළදී එක් එක් වැඩසටහන් වල සිදුකරන ක්‍රියාවලීන් පියවරින් පියවර සිදු කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් Flows අපට වර්ථමානයේදී භාවිත කළ හැකිය. මෙහිදී Office 365 හී දක්නට ලැබෙන විවිධ පද්ධති තුල ඇති පහසුකම් එකින් එක සම්බන්ධ කොට හා වෙනත් පද්ධති අතර සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීමේ පහසුකම මෙමගින් අපට හිමිවේ. Flows එසේත් නැතිනම් ප්‍රවාහක් අපගේ අවශ්‍යතාවයක් වෙනුවෙන් පෙළගස්වා ගන්නා ආකාරය පිළිවෙලින් විමසා බලමු. ඔබ විසින්…

Read More